Siejka-Lejczak Anna (20)

Szczegóły

 

Środa 21.10.2020

klasa 1 TA

Produkcja roślinna

Temat: Jęczmień- prezentacja.

https://zsrnam-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lejczak_a_zsrnam_onmicrosoft_com/EbZy0m29X_RLrsRi0WtUVykBJEldfN6OBKrZYXMbOhleMw?e=5Y6RuT

Temat: Owies -prezentacja

https://zsrnam-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lejczak_a_zsrnam_onmicrosoft_com/ETm_ozV6TRBOjwVBRWE12NAB0E1wojwReWvqiQof5NN1ug?e=BFEgeY

Produkcja zwierzęca

Proszę wejść na stronę:

https://kno.ore.edu i postępować według poleceń:

 wchodzimy na Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

wybrać Grupę zawodów Uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt

następnie PODSTAWY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Po wejściu na platformę proszę kliknąć " Zaloguj się jako gość"

potem MODUŁ III- Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich

zakładka Treść

i tam znajdują się materiały z dzisiejszych tematów lekcji z, którymi proszę się zapoznać:

10. Budowa i funkcje układu nerwowego.

11. Budowa i funkcje narządów zmysłów.

Pozdrawiam

 

klasa 2 TA-5

Pracownia produkcji roślinnej

Temat: Rozpoznawanie maszyn, budowa, działanie, regulacje maszyn i narzędzi do uprawy i doprawiania roli.

 

https://zsrnam-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lejczak_a_zsrnam_onmicrosoft_com/EfQPssPB0o1Hrp9P1MzBU6QBKkinXfAsDQT7vUpHk_Wlew?e=SErJku

 

 Wtorek 20.10.2020

klasa 2 TA-5

Organ. zbytu prod. rolnych

https://zsrnam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lejczak_a_zsrnam_onmicrosoft_com/ERM5M_qstiRDkmnsJkDtXvUB5w-_Wonq9NosRGFQ8-Y2aQ?e=zdGVbM

Pracownia prod.zw.

https://zsrnam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lejczak_a_zsrnam_onmicrosoft_com/ETuNUyQsaNtJgDU_OKxiCrwBtqhRM15Z54wjY-aqvGF46g?e=e8jSux

 

 

Poniedziałek 19.10.2020

klasa II TA- 5letnie produkcja zwierzęca

Temat: Użytkowanie mięsne owiec i kóz.

Obecnie użytkowanie mięsne owiec jest  kierunkiem podstawowym- w przeciwieństwie do użytkowania kóz, w którym typ mięsny należy do produkcji niszowej. Użytkowanie mięsne kóz nie cieszy się w Polsce zbyt dużym zainteresowaniem. W naszym kraju mięso kozie pozyskuje  się w ilości śladowej i praktycznie nie bierze ono udziału w obrocie. Jest dostępne głównie w gospodarstwach   agroturystycznych. Oba jednak gatunki mięsa na całym świecie należą do rarytasów. Są cenione ze względu na swoje właściwości dietetyczne oraz smakowe. Różnicę miedzy obydwoma gatunkami mięsa polegają na zawartości tłuszczu. Tkanka mięśniowa koźląt ma jej zdecydowanie mniej. U kóz tkanka tłuszczowa odkłada się przede wszystkim w jamie ciała (wewnątrz jamy brzusznej  oraz nerek-45%). Natomiast jeśli chodzi o owce najwięcej mamy tłuszczu podskórnego 19,7% oraz międzymięśniowego45%.

 

Metody oceny wartości mięsnej dzielimy na dwie grupy: metody przyżyciowe i metody poubojowe.

  1. 1.    Metody przyżyciowe

-ocena dobowych przyrostów masy ciała obliczamy: końcowa masa ciała w (g) minus początkowa masa ciała(g) podzielić przez liczbę dni tuczu

-ocena stopnia wykorzystanie pasz

Zużycie paszy obliczamy: ilość paszy zużytej podczas tuczu razy zawartość białka (g) lub energii(MJ)w kg paszy podzielić przez masa końcowa ciała(g) minus masa początkowa ciała(g).

 

Można również zastosować nowoczesne techniki pomiarowe, aby uzyskać dokładniejszą ocenę. W tym celu stosuje się :

-ultrasonografię

-rezonans magnetyczny

-tomografię komputerową

2. Metody poubojowe

- oznaczenie wydajności rzeźnej

wyliczamy po 18-24 godzinach po uboju, zależy ona od umięśnienia, otłuszczenia, wieku i płci

najczęściej wydajność rzeźna waha się od 45 do 52%w przypadku jagniąt oraz od 43,6 do 47,1% w przypadku koźląt, wydajność rzeźną obliczamy: masa tuszy(kg) podzielić przez masę ciała przed ubojem(kg)

-ocena organoleptyczna tuszy –określenie stopnia umięśnienia poszczególnych partii tuszy. Tusze małych przeżuwaczy są oznaczone według klucza opracowanego zgodnie z klasyfikacją EUROP, w którym E oznacza tuszę najlepiej umięśnioną, a P- tuszę najgorzej umięśnioną. W przypadku oznaczenia otłuszczenia stosuje się pięciopunktową skalę ocen, gdzie 1 to tusza o najmniejszym otłuszczeniu, a 5 tusza o największym otłuszczeniu. Do handlu są kierowane tusze EUR, a pozostałe do przemysłu garmażeryjnego.

-określenie podstawowych wyrębów w tuszy

W tuszach wyróżnia się 9 wyrębów: szyję, mostek, karkówkę, łopatkę, łatę z żebrami, comber, antrykot, udziec, goleń tylną. Najcenniejsze są: udziec, comber i antrykot.

-ocena jakości mięsa- jest określana na podstawie składu chemicznego właściwości fizykochemicznych mięsa.

Zadanie domowe

 Proszę napisać trzy metody tuczu jagniąt oraz dwa rodzaje tuczu koźląt na podstawie podręcznika.

Produkcja roślinna klasa II TA

 https://zsrnam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lejczak_a_zsrnam_onmicrosoft_com/Eb57Iepbz5BKjq6XbmPwAEEBJdyoJFcEzhrtn_woKTVbwA?e=DBoBio

  klasa III TA

Temat lekcji  zamieściłam w dzienniku elektronicznym.

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER