Ostrowska Aneta

Szczegóły

 

18 czerwiec 2020r. 

KLASY I PO PODSTAWÓWCE

TEMAT: Rzeźbotwórcza działalność wiatru. ( podr. str. 140-147)

Główne treści:

- uwarunkowania procesów eolicznych

- czynniki wpływające na intensywność rzeźbotwórczej działalności wiatru

- niszcząca, transportowa i budująca działalność wiatru

- formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności wiatru

- rodzaje pustyń

- rodzaje wydm

- różnice między wydmą paraboliczną a barchanem

- skutki rzeźbotwórczej działalności wiatru

KLASY I PO GIMNAZJUM

TEMAT: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.

Treści:

- pojęcie intrgracji międzynarodowej

- płaszczyzny integracji (polityczna, militarna, gospodarcza)

- organizacje międzynarodowe (nazwy organizacji, główne cele działalności, przykłady państw członkowskich)

- współpraca w euroregionach (dotyczy ona jednostek samorządowych obszarów przygranicznych położonych w sąsiadujących ze sobą państwach)

KLASA II TH i II TOR

TEMAT: WIETRZENIE SKAŁ. GRAWITACYJNE RUCHY MASOWE.

Treści nauczania:

- znaczenie terminu wietrzenie

- rodzaje wietrzenia: fizyczne, chemiczne, giologiczne

- formy i produkty powstałe w wyniku poszczególnych rodzajów wietrzenia

- czynniki decydujące o intensywności wietrzenia na kuli ziemskiej

- wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na grawitacyjne ruchy masowe

- metody zapobiegania skutkom ruchów masowych i łagodzenia następstw tych ruchów

- rozwój rzeźby terenu powstałej pod wpływem ruchów masowych

- skutki ruchów masowych

KLASA III TOR

TEMAT: Regiony turystyczne świata.

Treści nauczania: 

- regiony atrakcyjne turystycznie

- kraje najczęściej odwiedzane przez turystów

- atrakcje turystyczne wybranych regionów Europy

- walory turystyczne wybranych ośrodków i regionów turystycznych na świecie

5 czerwiec 2020r.

Dzień dobry.

KLASY I PO PODSTAWÓWCE

TEMAT: Rzeźbotwórcza działalność morza. (podr. str. 138 - 142)

Najważniejsze treści:

- czynniki wpływające na kształtowanie wybrzeży morskich

- charakterystyka niszczącej i budującej działalności morza

- formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności morza (klif, mierzeja, plaża)

- różnice niszczącej i budującej działalności fal i prądów morskich

- typy wybrzeży - charakterystyka, wskazywanie odpowiednich typów wybrzeży na mapie

- skutki rzeźbotwórczej działalności morza

KLASY I PO GIMNAZJUM

TEMAT: Globalizacja. Przyczyny i skutki. 

Najważniejsze treści:

- pojęcie globalizacji

- płaszczyzny globalizacji (gospodarcza, technologiczna, polityczna, społeczno-kulturowa)

- przejawy procesów globalizacji

- globalizacja a gospodarka (dynamiczny rozwój międzynarodowych korporacji finansowych, usługowych i przemysowch, np. McDonald′s,     Microsoft, Toyota Motor Corporation)

- globalizacja a polityka (międzynarodowe organizacje, międzynarodowe instytucje finansowe)

- globalizacja a kultura (rozwój nowoczesnych środków komunikacji, na nowo odkryte kultury lokalne, ujednolicenie stylów życia, zanik   różnorodności kulturowej)

- przyczyny i skutki globalizacji (pozytywne i negatywne)

KLASA II TH i II TOR

TEMAT: Kronika dziejów Ziemi. Tektonika płyt litosfery.

Najważniejsze treści: 

- główne jednostki podziału dziejów Ziemi (eon, era, okres, epoka)

- podział dziejów Ziemi

- wydarzenia geologiczne, klimatyczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi

- teoria tektoniki płyt litosfery - zjawisko dryfu kontynentów

- etapy rozwoju ryftu (ryft - długie, wąskie i głębokie pęknięcia, przez które wydobywa się lawa bazaltowa)

- znaczenie terminów: tektonika, strefa subdukcji, strefa spredingu, prądy konwekcyjne

- typy granic płyt litosfery (granica rozbieżna-strefa spredingu, zbieżna-strefa subdukcji, granica zbieżna-strefa kolizji, granica   transformująca)

 

 KLASA III TOR


TEMAT: Rozwój turystyki na świecie.

Najważniejsze treści: 

- pojęcie turystyki (ogół czynności wykonywanych przez osoby, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym miejscem zamieszkania, z wyłączeniem wyjazdów, których głównym celem jest aktywność zarobkowa)

- przyczyny szybkiego rozwoju turystyki na świecie

- podział turystyki ze względu na cel podróży (wypoczynkowa, poznawcza, zdrowotna, religijna, biznesowa, kongresowa, handlowa, sportowa, towarzyska)

- podział ze względu na środek transportu (drogowa, wodna, kolejowa, samolotowa)

- podział ze względu na sposób organizacji (indywidualna, zorganizowana)

- zasięg terytorialny (krajowa, zagraniczna)

- czas pobytu (krótkotrwała, długotrwała)

- okres wyjazdu (wakacyjna, świąteczna, weekendowa)

- charakter wyjazdu (pobytowa, objazdowa, pobytowo-objazdowa)

- aktywność turystów (pasywna, czyli wypoczynkowa, kwalifikowana, czyli aktywna, np. żeglarstwo, nurkowanie)

- co składa się na atrakcyjność turystyczną (walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura turystyczna, dostępność transportowa)

- atrakcyjność turystyczna to właściwość obszaru wynikająca z zespołu cech przyrodniczych lub  pozaprzyrodniczych, decydujących o   zainteresowaniu nim turystów

- cechy i uwarunkowania ruchu turystycznego na świecie

Pozdrawiam i życzę udanego weekenduUśmiech

25 maja 2020r.

Dzień dobry uczniowie.


KLASY I PO PODSTAWÓWCE

TEMAT: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów. (podręcznik str. 131-137)

Treści do notatki:

- niszcząca, transportowa i akumulacyjna działalność lodowców

- formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności lodowców

- formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności lądolodów

- skutki rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich i lądolodów

KLASY I PO GIMNAZJUM

TEMAT: Wyżywienie na świecie.

Treści do przyswojenia:

- co to jest głód i niedożywienie oraz jakie są ich przyczyny (przyrodnicze, ekonomiczne, społeczno-polityczne)

- na czym polega zjawisko utraty żywności i gdzie ono występuje

- jakie są przyczyny marnotrawienia żywności

- na czym polega ZIELONA REWOLUCJA

- zalecenia FAO ograniczające zjawisko marnotrawienia żywności

- obszary nadwyżek i niedoborów żywności na świecie


KLASA II TH i II TOR

TEMATOdtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi.

Niezbędne treści nauczania:

- metady odtwarzania dziejów Ziemi (metody określania wieku względnego i bezwzględnego Ziemi)

- dyscypliny pomocne przy tego typu badaniach (paleogeografia, paleontologia, stratygrafia, paleoklimatologia, sedymentologia,)

- etapy powstawania skamieniałości (czyli szczątków roślin i zwierząt pochodzących z minionych okresów geologicznych

- skamieniałości przewodnie (trylobity- skamieniałości ery paleozoicznej, amonity i belemnity-ery mezozoicznej)

KLASA III TOR

TEMAT: Rola i znaczenie łączności na świecie.

Treści nauczania - do notatki i przyswojenia:

- rozwój i znaczenie współczesnych środków łączności

- podział łączności (telekomunikacja, prasa, poczta i firmy kurierskie)

- przyczyny spadku znaczenia usług pocztowych

- rozwój telefonii

- rola telekomunikacji komputerowej w światowej gospodarce

- zagrożenia związane z nowoczesną technologią informacyjną

- zróżnicowanie dostępu do telefonii komórkowej oraz internetu w państwach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

 

 

 

PRZYPOMINAM WSZYSTKIM O ZALEGŁYCH PRACACH !!!

15. 05. 2020

Dzień dobry

KLASA III TOR

TEMAT Żegluga i transport lotniczy na świecie.

TRANSPORT MORSKI stanowi podstawę wymiany handlowej na świecie (ok. 70% towarów jest przewożonych drogą morską). Dominją ładunki masowe, głównie ropa naftowa i ładunki ropopochodne. W żegludze światowej  ogromną rolę odgrywają kanały morskie, zwłaszcza Kanał Sueski i Kanał Panamski. W krajach wyspiarskich ważną rolę odgrywa żegluga kabotażowa (czyli przewóz towarów i osób wzdłuż wybrzeży pomioędzy portami w obrębie poszczególnych państw).

Większość światowej floty handlowej jest zarejestrowana w  krajach tzw. taniej bandery, takich jak Panama, Cypr, Malta, Liberia, Filipiny, gdzie obowiązują niskie podatki i opłaty rejestracyjne oraz liberalne przepisy prawa morskiego.

TRANSPORT WODNY SRÓDLĄDOWY

Wykorzystuje naturalne drogi wodne (rzeki i jeziora) połączone sztucznymi drogami (kanały, sztuczne zbiorniki). Wykorzystywany przede wszystkim do przewozu ładunków masowych o dużej objętości. Przewozy pasażerskie ograniczają się do przewozu lokalnego (promy, statki wycieczkowe). Najintensywnie wykorzystywanymi śródlądowymi drogami świata są:

-system Wielkich Jezior i Rzeki Swiętego Wawrzyńca połączony kanałami z Missisipi i Missouri

-system rzek i kanałów Europy Zachodniej (Ren, Łaba, Dunaj, Rodan, Sekwana)

-system Wołgi połączony kanałami z Donem, Dwiną i Newą

-Jangcy i Wielki Kanał oraz Amazonka.

TRANSPORT LOTNICZY

Należy do najnowocześniejszych i najdynamiczniej się rozwijających rodzajów transportu. Wykorzystywany głównie do transportu osób na znaczne odległości. ma niewielki udział w przewozach towarów. Wyjątek stanowią przedmioty bardzo drogie, np. dzieła sztuki lub wymagające szybkiego dostarczenia, jak przesyki pocztowe. Największe znaczenie ma w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo a także w państwach o dużej powierzchni oraz na terenach trudno dostępnych i słabo zaludnionych. 

Ważną rolę w przewozach pasażerskioch odgrywają przewoźnicy niskokosztowi, oferyjący niskie ceny biletów dzięki ograniczeniu kosztów obsługi pasażerów.

Największe porty lotnicze są zlokalizowane na głównych szlakach lotniczych, w pobliżu wielkich aglomeracji miejskich.

Proszę zapoznać się z tematem. Oprócz podanych informacji w notatce zamieśćcie wady i zalety każdego z poznanych rodzajów transportu.

PozdrawiamUśmiech

 

 

 

KLASA II TH i II TOR

TEMAT Wielkie formy ukształtowania lądów.

Pionowe ukształtowanie powierzchni Ziemi to jej zróżnicowanie wysokościowe, które jest efektem oddziaływania różnych procesów geologicznych. Te procesy doprowadziły do powstania w obrębie oceanów i lądów tzw. wielkich form - dużych obszarów położonych na różnych wysokościach oraz mających specyficzną budowę.

UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE POWIERZCHNI ZIEMI

GÓRY - najwyżej położone fragmenty lądowych obszarów kuli ziemskiej o dużym zróżnicowaniu rzeźby, stromych stokach i wysokościach względnych przekraczających 100 m. Zajmują około 8% powierzchni Ziemi (prawie 30% powierzchni lądów). Największy odsetek gór mają Antarktyda (88%) i Azja (30%) a najmniejszy Europa (5%) i Australia (3%).

WYŻYNY - obszary położone na wysokościach powyżej 300 m n.p.m. Zajmują niemal 40% obszarów lądowych kuli ziemskiej. Największy odsetek wyżyn ma Afryka (55%), a najmniejszyAntarktyda (6%).

NIZINY - stosunkowo mało urozmaicone pod względem rzeźby terenu. Sięgają one do wysokości 200 - 300 m n.p.m. Mogą być płaskie, faliste lub pagórkowate. Niziny zajmują ponad 30% powierzchni lądów. Największy odsetek nizin ma Europa (72%), a najmniejszy Antarktyda (6%).

W obrębie nizin występują depresje - fragmenty obszarów lądowych leżące poniżej poziomu morza, oraz kryptodepresje - dna jezior śródlądowych położone poniżej poziomu morza.Największą depresją na kuli ziemskiej jest Nizina Nadkaspijska (ok. 100 000 km²), a najniżej położoną - depresja Morza Martwego (422 m p.p.m.). Najniżej położoną kryptodepresją jest dno Jeziora Bajkał (1165 m p.p.m.).

UKSZTAŁTOWANIE POZIOME POWIERZCHNI ZIEMI

LĄDY zajmują 149 mln km² (29% powierzchni Ziemi), oceany ponad dwa razy więcej 361,1 km² (71% powierzchni Ziemi).

Wydziela się siedem kontynentów oraz pięć oceanów.

Rozmieszczenie lądów na Ziemi jest nierównomierne.

Proszę zapoznać się z tematem lekcji, zrobić notatkę i przeanalizować rozmieszczenie lądów ze wskazaniem na mapie.


Pozdrawiam i życzę udanego weekenduUśmiech

 

14 maj

Dzień dobry

KLASY I PO PODSTAWÓWCE

TEMAT Rzeźbotwórcza działalność rzek (podręcznik str. 126-130)

Treści nauczania:

- cechy rzeźbotwórczej działalności rzeki (wyjaśnienie pojęć: erozja, transport, akumulacja w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki)

- rodzaje erozji rzecznej oraz warunki, w jakiej ona zachodzi

- formy powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek (dolina V-kształtna, otoczaki, wodospady)

- skutki rzeźbotwórczej działalności rzek

- w jaki sposób powstają meandry i w jaki sposób tworzą się starorzecza

- charakterystyka typów ujść rzecznych : deltowe (delta) i lejkowate (estuarium)

 

KLASY I PO GIMNAZJUM

TEMAT Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw.

Najważniejsze treści:

- mierniki i wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw (ekonomiczne, demograficzne, społeczne)

- przyczyny dysproporcji w rozwoju gospodarczym państw (przyrodnicze: klimat, ukształtowanie powierzchni, zasoby naturalne, walory     turystyczne środowiska przyrodniczego oraz społeczno-gospodarcze: kulturowe, np wyznawana religia, polityczne, np. wojny domowe   niszczące gospodarkę, zasoby finansowe-decydują o rozwoju infrastruktury, edukacji, medycyny, kultury, poziom wykształcenia-wpływa na   rozwój nauki, innowacji, podnoszenie jakości życia)

- co uwzględnia i jakie może przyjmować wartości wskaźnik syntetyczny HDI (Human Development Index)

- cechy państw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo (np. w których państwach w strukturze zatrudnienia  dominują usługi,w   których rolnictwo, a w jakich przemysł; gdzie jest niski poziom oświaty, znaczny odsetek analfabetów; gdzie obserwuje się wysoki poziom     wykształcenia ludności, ujemny współczynnik przyrostu naturalnego)

- przykłady działań podejmowanych w celu zniwelowania nierówności w rozwoju społeczno-gospodarczym państw świata

KLASA II TH i II TOR

TEMAT Trzęsienia ziemi. Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne.

Niezbędne treści do opanowania:

- wyjaśnienie terminów: trzęsienie ziemi (drganie skorupy ziemskiej spowodowane gwałtownym rozładowaniem naprężeń powstałych     wskutek ruchu płyt litosfery), obszary sejsmiczne (obszary o częstych i silnych wstrząsach), obszary pensejsmiczne (słabe sporadycznie   występujące wstrząsy,  oraz obszary asejsmiczne (na nich wstrząsy nie występują)

- przyczyny trzęsień ziemi

- skala Mercallego (jest skalą zamkniętą, 12-stopniową, opartą na charakterystyce powstałych zniszczeń), skala Richtera (jest skalą otwartą,   bez górnej granicy, określaną na podstawie amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych)

- rodzaje trzęsień ziemi ze względu na genezę: tektoniczne, wulkaniczne, zapadliskowe

- negatywne skutki trzęsień ziemi

- przyczyny ruchów epejrogenicznych, czyli lądotwórczych (to powolne, długotrwałe pionowe ruchy skorupy ziemskiej), ruchów   izostatycznych (czyli powolnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej, których przyczyną są dążenia do osiągnięcia równowagi   grawitacyjnej przez płyty litosfery przemieszczające się w plastycznej astenosferze)

- podobieństwa i różnice między ruchami epejrogenicznymi a ruchami izostatycznymi

KLASA III TOR

TEMAT Transport lądowy na świecie. 

Najważniejsze treści nauczania:

- kryteria podziału transportu (lądowy-drogowy, szynowy, przesyłowy, juczny; wodny-sródlądowy, morski; powietrzny-lotniczy, kosmiczny)

- czynniki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne  warunkujące rozwój sieci transportowej

- charakterystyka transportu samochodowego (dominującego rodzaju transportu w skali świata)

- zmiany znaczenia transportu kolejowego na świecie (w przewozach bliskiego zasięgu przegrywa z transportem samochodowym, ma         znaczenie w przewozach ładunków masowych na dalekich trasach)

- wady i zalety wszystkich środków transportu

- znaczenie poszczególnych rodzajów transportu

- rola i znaczenie transportu przesyłowego (służy on do przesyłania dużych ilości jednorodnych ładunków rurociągami - gaz ziemny, ropa     naftowa, ale również woda, energia cieplna, węgiel; taśmociągami - ładunki sypkie, jak węgiel kamienny, brunatny, rudy metali, siarka;   przewodami - energia elektryczna; gazociągami - gaz ziemny

- wykorzystanie transportu jucznego - głównie na terenach trudno dostępnych i niezagospodarowanych, jak pustynie, strepy, góry;   charakterystyczny w krajach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, polega na wykorzystaniu zwierząt do transportu towarów o małej     masie i objętości oraz ograniczonej liczby osób na niewielkie odległości.

BARDZO PROSZĘ O NADSYŁANIE ZALEGŁYCH PRAC ABY POPRAWIĆ OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ ZA NIEDOTRZYMANIE WYZNACZONEGO TERMINU

Pozdrawiam i dziękuję za uwagęUśmiech

6 maj

Dzień dobry

KLASY I po gimnazjum

TEMAT: Rozwój turystyki na świecie.

Najważniejsze treści

- pojęcie turystyki

- rodzaje turystyki ze względu na cel podróży (wypoczynkowa, poznawcza, zdrowotna, religijna, biznesowa, handlowa, sportowa, towarzyska), środek transportu (drogowa, kolejowa, wodna, samolotowa), sposób organizacji (indywidualna, zorganizowana), zasięg (krajowa, zagraniczna), czas pobytu (krótkotrwała, długotrwała), okres wyjazdu (wakacyjna, świąteczna, weekendowa), czarakter wyjazdu (pobytowa, objazdowa, pobytowo-objazdowa), aktywność turystów (pasywna, kwalifikowana)

- czynniki rozwoju turystyki

- atrakcyjność turystyczna, o której decydują: walory przyrodnicze, walory kulturowe, infrastruktura turystyczna, dostępność transportowa

- główne regiony turystyczne świata

- pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki

ZADANIE termin 12.05.2020

Przedstaw atrakcyjność turystyczną wybranego kraju lub regionu w Polsce.

W pracy należy wskazać walory przyrodnicze (np. sprzyjające warunki klimatyczne, osobliwości fauny i flory, osobliwości krajobrazowe, porki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty itp.), walory kulturowe (zabytki architektoniczne, muzea, imprezy kulturalne, miejsca kultu religijnego itp.), infrastrukturę turystyczną (np. baza noclegowa, gastronomiczna, tereny i obiekty sportowe itp.), dostępność transportową (np. liczba i rodzaj dróg, połączenia komunikacyjne, szlaki piesze, rowerowe i inne).

Przypominam o przysyłaniu prac w terminie. Notatek nie przysyłamy, ale oczywiście należy je zaposywać w zeszycie przedmiotowym.

KLASA II TOR  TH

TEMAT Ruchy górotwórcze. Plutonizm i wulkanizm.

Treści do notatki i przyswojenia:

- Klasyfikacja procesów wewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi

- orogenezy w historii Ziemi

- rodzaje deformacji tektonicznych

- przebieg procesu powstawania gór

- charakterystyka typów genetycznych gór i ich cechy

- wyjaśnić znaczenie terminów plutonizm, wulkanizm

- typy intruzji magmatycznych

- warunki powstawania wulkanów, ich budowa i typy

- produkty erupcji wulkanicznych i skutki erupcji wulkanicznych

ZADANIE termin 12.05.2020

1. Opisz etapy powstawania gór fałdowych i zrembowych.

2. Wykaż zależność między ruchami płyt skorupy ziemskiej a rozmieszczeniem czynnych wulkanów.

 KLASA III TOR

TEMAT Znaczenie usług we współczesnym świecie. 

Treści do notatki:

- klasyfikacja i podział usług:

• ze względu na charakter czynności usługowych materialne i niematerialne,

• ze względu na dostępność, specyfikę usług i charakter ich odbiorcy podstawowe, powszechne, łatwo dostępne dla obywateli,

• ze względu na rolę w zaspokajaniu potrzeb ludności bytowe, socjalne, kulturotwórcze i oświatowe, naukowo-badawcze, administracyjno-organizatorskie, polityczno-społeczne

- sekcje usługowe wg PKD

- znaczenie usług materialnych i niematerialnych

- etapy rozwoju usług (kraje przedindustrialne, industrialne i postindustrialne)

ZADANIE termin 12.05.2020

1. Podaj po cztery przykłady usług dominujących w krajach industrialnych i postindustrialnych.

2. Podaj nazwy pięciu państw, w których notuje się stosunkowo duży udział pracujących w usługach (>65%) oraz stosunkowo mały(<50%)      udział pracujących w usługach w ogólnej liczbie zatrudnionych. Wskaż, co jest tego przyczyną.

TEMAT Podział i rola komunikacji.

Najważniejsze treści:

- pojęcie komunikacji

- podział i znaczenie komunikacji uwarunkowania rozwoju komunikacji

- dynamika wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowe i łącznościowe na poszczególnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego       państw

- wpływ postępu cywilizacyjnego na wzrost popytu na usługi komunikacyjne

Życzę owocnej pracyPuszcza oczko

5 maj

Dzień dobry.

KLASY I po podstawówce

Zaczynamy nowy dział - LITOSFERA

Temat: Wietrzenie. Procesy krasowe.

Niezbędne informacje, do notatki:

- procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi, takie jak erozja, transport, akumulacja

- rodzaje wietrzenia - fizyczne,chemiczne, biologiczne,; na czym polegają

- czynniki, które decydują o intensywności wietrzenia na kuli ziemskiej

- wyjaśnienie znaczenia terminu krasowienie

- procesy krasowe i formy rzeźby krasowej powierzchniowej i podziemnej

Zadanie do 12. 05.2020

Proszę, korzystając z mapy, wskazać obszary krasowe znane na świecie, w Europie i w Polsce.

 

30 kwietnia

Dzień dobryUśmiech

Bardzo proszę o sprawdzanie terminów zadań do wykonania.

Przypominam, że uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, jeżeli nie dostarczy pracy w wyznaczonym czasiee. Ma prawo ją poprawić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela

Klasy I po podstawówce

Temat; Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi.

Najważniejsze treści do notatki i opanowania:

- znaczenie terminów: wulkanizm, plutonizm, trzęsienia ziemi

- klasyfikacja głównych procesów wewnętrznych kształtujących litosferę

- przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi

- zależności między ruchami płyt litosfery a rozmieszczeniem czynnych wulkanów i występowaniem trzęsień ziemi

Klasy I po gimnazjum

Temat: Rozwój usług na świecie.

Główne treści:

- podział i rodzaje usług

- sekcje zaliczane do sektora usług

- znaczenie usług w gospodarce państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego

- etapy rozwoju usług

Klasy II

Temat: Budowa wnętrza Ziemi.

Treści do przyswojenia:

- metody bsdań wnętrza Ziemi

- właściwości fizyczne wnętrza Ziemi

- bydowa wnętrza Ziemi

- różnice między skorupą oceaniczną a kontynentalną

- wyróżnienie powierzchni nieciągłości

Temat: Minerały i skały.

Treści:

- wskazać cechy różniące minerały

- różnice między minerałem a skałą

- podział skał ( opisać i podać przykłady skał o różnej genezie)

- typy złóż mineralnych

- zastosowanie gospodarcze skał

- skład minearologiczny skorupy ziemskiej

Temat: Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi. kronika dziejów Ziemi.

 Główne treści:

- podział geologii historycznej

- metody określania wieku względnego i bezwzględnego

- powstawanie skamieniałości

- podział dziejów Ziemi

- analiza profilu geologicznego

- wydarzenia geologiczne, klimatyczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi

Klasa III TOR

Temat: Przemysł zaawansowanej technologii.

Treści do przyswojenia:

- czynniki lokalizacji przemysłu high-tech

- rozmieszczenie wybranych technopolii na świecie

- cechy przemysłu zaawansowanej technologii

- formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech

Temat: Znaczenie usług we współczesnym świecie.

Do notatki i opanowania:

- podział iklasyfikacja usług

- sekcje usługowe wg PKD

- etapy rozwoju usług

- znaczenie usług materialnych i niematerialnych

- znaczenie usług w gospodarce państw

- udział usług w strukturze zatrudnieia wybranych krajów świata

 

Życzę wszystkim udanej majówki i pozdrawiam Uśmiech

Dzień dobry. 

kl. I TR, I TK, I TA, I TF, I TI ( 5-cio letnie )

Proszę z podręcznika zapoznać się z następującymi treściami: cechy fizykochemiczne wód morskich, mechanizm powstawania powierzchniowych prądów morskich, problem zanieczyszczenia wód morskich, wpływ prądówmorskich na życie i gospodarkę człowieka.

kl. I TH, I TŻ, I TA, I TF, I TI ( 4-ro letnie )

Proszę zapoznać się z czynnikami lokalizacji przemysłu (przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi) oraz typami lokalizacji zakładów przemysłowych (lokalizacja przymusowa, związana i swobodna).

kl. II TH, II TOR

Temat do przyswojenia - "Dynamika oceanów". Proszę zapoznać się z informacjami o podstawowych ruchach wody, jakimi są: falowanie wiatrowe, sejsze, tsunami. Ponadto cechy prądów morskich.

kl. III TOR

Zróżnicowanie rolnictwa na świecie. Cechy rolnictwa uprzemysłowionego, ekologicznego, intensywnego, ekstensywnego, samozaopatrzeniowego, towarowego.

kl. IV TOR

Gospodarka Australii na tle środowiska przyrodniczego (Srodowisko naturalne, ludność i gospodarka).

kl. IV TOT

Geografia rozszerzona.

Proszę powtórzyć wiadomości o atrakcyjności turystycznej Polski (uwzględniając podział walorów krajoznawczych na przyrodnicze i antropogeniczne) oraz o wybranych regionach turystycznych  naszego kraju (wybrzeże, pojezierza, góry).

Geografia turystyczna.

Proszę powtórzyć uwarunkowania przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze rozwoju turystyki Nowej Zelandii, Australii, Antarktydy i Arktyki.

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

 

 

 

 

 

 Witam serdecznie.

kl. I TR, TA, TK, TF, TI - 5

Proszę przyswoić sobie informacje o wodach powierzchniowych z podręcznika. Zapoznać się z pojęciami; rzeka, dorzecze, system rzeczny, zlewisko. Jakie mamy rodzaje rzek -podział na stałe, okresowe i epizodyczne. Umieć wyjaśnić przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi oraz wskazać występowanie wybranych typów jezior.

kl. I TH, TŻ, TA, TF, TI - 4

Zasoby naturalne Ziemi.

Co to są zasoby naturalne. Podział na niewyczerpywalne, wyczerpywalne odnawialne i nieodnawialne. Podział surowców mineralnych ( energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne).

kl. II TH, TOR

Zakłócenia cyrkulacji oceanicznej - El Niño.

Proszę przedstawić na czym polega normalna cyrkulacja oceaniczna a na czym odwrócona Ei Niño ( prace przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , do 5. 04)

Ponadto proszę sobie przyswoić na czym polega upwelling (przybrzeżny i równikowy) oraz downwelling. Co to sa pływy morskie i gdzie występują.

III TOR

Produkcja roślinna na świecie.

Podział roślin uprawnych ze względu na cechy produkcyjne: alimentacyjne, pastewne, przemysłowe, używki. Podział roślin uprawnych ze względu na cechy biologiczne: zboża, strączkowe, rośliny bulwiaste i korzeniowe, warzywa i owoce, używki, przyprawy, rośliny przemysłowe cukrodajne, rośliny przemysłowe oleiste, rośliny przemysłowe włóknodajne.

Proszę scharakteryzować wybraną grupę roślin ( np. zboża czy przemysłowe oleiste ), podać przykładowe rośliny oraz ich zastosowanie. Prace wykonane w formie prezentacji lub referatu proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (do 3 kwietnia).

kl. IV TOT

Rozszerzenie. Handel zagraniczny Polski (bilans handlu zagranicznego, główni partnerzy handlowi Polski, struktura towarowa handlu zagranicznego (eksport, import, rola towarów przemysłowych, paliw, sprzętu transportowego).

Podaję tematy dla osób, które mają coś do zaliczenia:

1. Wpływ usług na środowisko przyrodnicze. 

2. Wpływ usług na życie człowieka i działalność gospodarczą.

3. Wpływ członkostwa w organizacjach międzynarodowych na życie w Polsce.

Prace proszę przesłać na mój adres mailowy.

 

Dla uczniów wszystkich klas może być pomocny portal www.dlaucznia.pl

Maturzystów zachęcam do wykonywania zadań z kart pracy dla maturzystów oraz korzystania z portalu www.terazmatura.pl

Pozdrawiam

 

 8.04.20

kl. I TR, TA, TK, TF, TI - 5

Proszę zapoznać się z tematem :"Lodowce górskie i lądolody". Proszę przeanlizować warunki powstawania lodowców. Najważniejsze zagadnienia: gdzie występują lodowce górskie i lądolody na Ziemi, wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okoobiegunowych na gospodarkę, co oznacza granica wiecznego śniegu. Oczywiście pamiętajcie o zrobieniu notatki do zeszytuUśmiech

Ponadto proszę wykonać zadanie domowe i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Wyjaśnijcie, z jakiego powodu na różnych szerokościach geograficznych granica wiecznego śniegu występuje na inych wysokościach oraz podajcie różnicę między lodowcem górskim a lądolodem. Termin do 15.04.20

kl. I TH, TŻ, TA, TF, TI - 4

Proszę zapoznać się z tematem: " Energetyka na świecie". w notatce w zeszycie muszą się znależć następujące informacje: co to jest bilans energetyczny, podział źródeł energii na nieodnawialne i odnawialne, typy elektrowni - ich zalety i wady.

Ponadto zadanie domowe: 1. Wymień czynniki, które mają wpływ na kształtowanie si cen ropy naftowej na świecie. 2. Podaj zalety i wady elektrowni geotermicznych. Prace proszę przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

kl. II TH, II TOR

Temat do przuswojenia i oczywiście należy wykonać do niego notatkę w zeszycie: " Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi". Podstawowe treści, jakie musicie sobie przyswoić: rzeka i jej dorzecze, rodzaje rzek, powodzie, gospodarcze znaczenie rzek oraz pojęcia związane z rzeką - ustrój rzeczny, przepływ rzeki, rzeka główna, dopływ, system rzeczny, dorzecze, zlewnia, zlewisko, dział wodny.

Zadanie domowe - Jakie są następstwa nieracjonalnej gospodarki wodnej (mogą dotyczyć konkretnego regionu geograficznego). Podaj przyczyny i skutki takiej gospodarki. termin - 15. 04. 20

kl. III TOR

Temat do opanowania: " Przemysł na świecie" ( i oczywiście notatka z każdego tematu w zeszycie). W notatce muszą się znależś następujące treści: 

- podział przemysłu

- funkcje przemysłu

- czynniki lokalizacji przemysłu

- rewolucje przemysłowe

- typy lokalizacji zakładów przemysłowych

kl. IV TOT, IV TOR

Przypominam o maturach próbnychPuszcza oczko

w ramach powtórki proszę przypomnieć sogie zagadnienia: 

1. Wpływ rolnictwa na środowisko przyrpodnicze Polski.

2. Wpływ działalności przemysłowej na środowisko przyrodnicze Polski.

3.Wpływ usług na środowisko przyrodnicze.

4. Wpływ przemian struktury przemysłu i działalności przemysłowej na elementy przestrzeni społeczno-gospodarczej i kulturowej Polski.

Życzę wszystkim zdrowych i pogodnych Swiąt oraz powodzenia i wytrwałościŚmiech

 

 16 kwietnia 2020r.

Witam serdecznie.

kl. I TR TA TK TF TI - 5

Proszę zapoznać się z tematem "Budowa wnętrza Ziemi. Skały".

W notatce w zeszycie muszą się znajdować następujące treści: 

- cechy budowy wnętrza Ziemi

-znaczenie terminów: litosfera, skorupa ziemska 

- jak zbudowana jest skorupa ziemska (kontynentalna i oceaniczna)

- skład minearologiczny skorupy ziemskiej

- podział skał ze względu na pochodzenie

- gospodarcze zastosowanie skał

 

kl. I TH TŻ TA TF TI - 4

Proszę sporządzić notatkę do tematu "Przemysł wysokiej technologii", która powinna zawierać następujące informacje:

- wyjaśnić pojęcie - przemysł zaawansowanej technologii (high-tech)

- działy i cechy przemysłu high-tech

- czynniki lokalizacji

- formy organizacji przestrzennej (park naukowy, park technologiczny, klaster, technopolia) oraz ich opis

- rozmieszczenie przemysłu zaawansowanej technologii

- znaczenie tego typu przemysłu

Zadanie

1. Podaj trzy czynniki, które wpływają na przenoszenie produkcji z krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo do państw rozwijających się.

2. Wypisz cztery czynniki, decydujące o lokalizacji zakładów przemysłu high-tech (termin 20.04.2020).

 

kl. II TH TOR

Tematy na ten tydzień: "Jeziora" oraz "Lodowce górskie i lądolody"

Notatka w zeszycie powinna zawierać takie treści:

- pojęcie jeziora

- uwarunkowania występowania jezior

- klasyfikacja jezior 

- genetyczne typy jezior

- rozmieszczenie na kuli ziemskiej

- sztuczne zbiorniki wodne i ich funkcje oraz znaczenie jezior i zbiorników sztucznych

Lodowce górskie i lądolody:

- proces powstawania lodowców

- granica wiecznego śniegu 

- powstawanie lodu lodowcowego

- typy lodowców górskich oraz występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi

Zadanie do wykonania.

1. Cechy lądolodu Antarktydy i Grenlandii.

2. Wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową (termin  do 20.04).

 

III TOR

Tematy do opanowania to "Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych" oraz "Bilans energetyczny. Produkcja energii elektrycznej". W notatce w zeszycie muszą się znajdować następujące treści:

- podział zasobów naturalnych Ziemi

- charakterystyka surowców mineralnych ze względu na ich wykorzystanie oraz zastosowanie wybranych surowców

- recykling jako nowe źródło surowców 

- podział źródeł energii oraz zmiany w bilansie energetycznym świata

- rozmieszczenie, zasoby i wydobycie surowców energetycznych

- znaczenie energii elektrycznej dla gospodarki i życia codziennego

- zróżnicowanie źródeł produkcji energii elektrycznej w różnych krajach

- struktura i wielkość produkcji energii na świecie

Zadanie (termin 20.04.2020)

1. Uzasadnij potrzebę racjonalnego gospodarowania surowcami mineralnymi.

2. Podaj nazwy państw o największej produkcji energii elektrycznej oraz oceń skutki rosnącego zużycia energii i konieczność pozyskiwania jej nowych źródeł.

 

 22.04.2020

Tektonika płyt litosfery.

Treści do notatki:

- podstawowe założenia teorii tektoniki płyt litosfery

- związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt tektonicznych

- powstawanie gór w wyniku ruchu płyt

- charakterystyka ruchów górotwórczych i epejrogenicznych

Zadanie (do 27.04.20)

1. Podaj przyczyny ruchów epejrogenicznych.

2. Podaj przykłady świadczące o ruchach pionowych skorupy ziemskiej.

KLAY I PO GIMNAZJUM

Komunikacja.

To powinno się znależć w treści notatki:

- podział i znaczenie komunikacji

- wady i zalety każdego środka transportu

- charakterystyka transportu drogowego, kolejowego, przesyłowego, morskiego, lotniczego

- podział łączności

Tektonika płyt litosfery to temat dla KLAS I PO PODSTAWÓWCE

KLASY II

Wody podziemne.

Treści do notatki :

- charakterystyka wód podziemnych

- rodzaje wód podziemnych

- powstawanie źródeł i ich rodzaje

- co to są gejzery i gdzie występują

- typy wód mineralnych

- wody artezyjskie i subartezyjskie

- znaczenie wód podziemnych

 KLASA III TOR

Typy elektrowni.Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji.

W notatce powinno się znaleźć:

- typy elektrowni na świesie

- wady i zalety różnych typów elektrowni (jądrowe, geotermiczne, wodne itd.)

- znaczenie energetyki alternatywnej

- czynniki koncentracji przemysłu

- rodzaje okręgów przemysłowych

- restrukturyzacja przemysłu i jej skutki

Pozdrawiam wszystkich serdecznieUśmiech

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER