Zasady na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

Szczegóły

 

ZASADY NA EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W NAMYSŁOWIE

 

CZERWIEC 2020

 1. Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,  albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic, prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4.  
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

  •  -   zdający,
  •  -   osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
  •  -   inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
  •  -   pracownicy odpowiednich służb np. medycznych.

 6. Na egzaminie każdy zdający przynosi własne przybory – zgodnie z wykazem na daną kwalifikację. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą o pojemności nie większej niż 0,5 litra.

 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonych do tego miejscach.

 10. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 m).

 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, mogą (jeżeli uznają to za właściwe) mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego).
  • -   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  • -   wychodzi do toalety
  • -   podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej)
  • -   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 14. Zdający w czasie egzaminu powinni pamiętać o następujących zasadach

 15. Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

  • -   zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • -   obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  • -   niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

 16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

   
© ALLROUNDER