Harmonogram konsultacji 1-5 czerwca 2020r.

Szczegóły

 Harmonogram konsultacji w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie

 1-5.06.2020

Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusz Kościuszki w Namysłowie  

 Poniedziałek 1 czerwca

  9:00 - 11:00 12:00 - 14:00 
świetlica Ewa Burakowska Grażyna Serafin
s. 38 Bogumiła Gaworska Monika Jagielska
s. 49 Dariusz Świątek Dorota Lis
s. 53 Jolanta Bury Aleksandra Kiełtyka
s. 55 Gabriela Pogodzińska Tomasz Jański
sala gimnastyczna Aleksandra Bieleń  
     

 Wtorek  2 czerwca

  9:00 - 11:00 12:00 - 14:00 
świetlica Urszula Hubicka Andrzej Sobaszek
s. 38 Adam Hubicki Anna Siejka - Lejczak
s. 49 Anna Gawlak  
s. 53 Małgorzata Matłosz Dorota Bodzioch
s. 55 Joanna Maryniak Andrzej Michta
sala gimnastyczna Rafał Trojanowski Beata Mazepka
     

 Środa  3 czerwca

  9:00 - 11:00 12:00 - 14:00 
świetlica Wioletta Gwiazda Aneta Ostrowska
s. 38 Ewelina Stopa Alicja Adamczyk
s. 49

Małgorzata Iwanyszczuk

Iwona Kaczak
s. 53 Joanna Byrka

Joanna Kosikowska

s. 55 Aleksandra Zalewska Anna Kacała
sala gimnastyczna Honorata Pietroszek  
     

 Czwartek  4 czerwca

  9:00 - 11:00 12:00 - 14:00 
świetlica Wioletta Jeziorska-Borczyk Jolanta Kazimierczyk
s. 38 Małgorzata Nowak Piotr Leszczyński
s. 49 Ewelina Gwiazda Andrzej Kazimierczyk
s. 53 Ewelina Graba Jerzy Maciejewski
s. 55 Joanna Cichosz-Juskowiak Grażyna Golińska-Sylwestrzak
sala gimnastyczna    

 

Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusz Kościuszki w Namysłowie 

w okresie występowania stanu epidemii COVID-19

KONSULTACJE

 

 

1. Konsultacje są dobrowolne, ich wymiar będzie uzależniony od potrzeb uczniów i możliwości szkoły.

2. Zgłoszenie uczęszczania uczniów zgłaszają uczniowie lubrodzice nauczycielowi uczącemu lub wychowawcy.

3. Przy organizacji konsultacji uwzględnione będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Oświaty.

 

4. Wprowadza się zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich.

5. Do placówki wstęp będą mieli wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

6. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

7. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych będą mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk (umieszczone w widocznych miejscach w szkole), a przy dozownikach z płynem dezynfekującym– instrukcje do dezynfekcji rąk.

9. Konsultacje będą odbywały się ściślewedług wcześniej opracowanego i przekazanego uczniom i ich rodzicom harmonogramu.

10. Przy ustalaniu harmonogramu będą uwzględnione zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

11. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

12. W miarę możliwości zostaną wyznaczone stałe sale na konsultacje dla tej samej grupy.

13. Personel będzie przeprowadzał dezynfekcję wszystkich sprzętów i powierzchni, które używane będą przez uczniów przebywających w placówce (stoły, krzesła, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury).

14. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki przekażą uczniom nauczyciel bibliotekarz.

15. W szkole będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

16. Jeśli w placówce dojdzie do podejrzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas uczeń będzie izolowany od reszty grupy. Do szkoły zostanie wezwany rodzic, informowane będą: najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek szkoły.

 

17. Dalsze kroki podejmowane będą w oparciu o decyzję uprawnionych do tego organów. Jako placówka szkoła zobligowana jest do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.

Zespół Szkół Rolniczych zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

 

Wytyczne dotyczące uczniów:

1. Uczeń otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych, powinien zapoznać się z ich harmonogramem i przychodzić zgodnie z informacjami przekazanymi przez szkołę.

2. Uczeń nie może umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

3. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

4. Uczeń powinien zabierać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

5. W drodze do szkoły, w czasie przemieszczania się po budynku szkoły i powrotu ze szkoły powinien korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny. W czasie trwania konsultacji maseczki nie są obowiązkowe.

6. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi umyć ręce.

8. Uczeń bezwzględnie musi stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

9. Uczeń powinien zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania oraz stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.

10. Uczeń powinien unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

11. Jeżeli uczeń będzie korzystał z biblioteki szkolnej, powinien wcześniej zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek. Informacja będzie umieszczona przy wejściu do biblioteki.

12. Po zakończeniu konsultacji uczeń bezzwłocznie powinien opuścić budynek szkoły.

 

                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych

                                                                        im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie

   
© ALLROUNDER