Sekretariat uczniowski informuje

Szczegóły

 NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - pobierz

 

 ZASADY  REKRUTACJI 

 

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do pierwszej klasy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ma każdy absolwent gimnazjum.

 

 

2. O kolejności przyjęcia do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej do wyczerpania wolnych miejsc decyduje uzyskana  liczba punktów wynikających z sumowania liczby punktów uzyskanych na egzaminie kompetencyjnym w gimnazjum oraz liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, biologii i obowiązkowego języka obcego.

 

3. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z  zajęć edukacyjnych:

       celujący             – 20 pkt.

       bardzo dobry      – 16 pkt.

       dobry                 – 12 pkt.

       dostateczny        –   8 pkt.

       dopuszczający     –   2 pkt.

 

4. Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać dodatkowe punkty:

a)    ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                          – 5 pkt.

b)    szczególne osiągnięcia                          – (maksymalnie) 13 pkt.

c)     osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej                  –  2 pkt.

 

5. Rekrutację prowadzi sekretariat uczniowski tel. 77 410 04 32. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  można pobrać na stronie www.zsr.namyslow.pl  lub w sekretariacie.

 

 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

 

2016/2017

 

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata       warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu         rekrutacyjnym.

 

30 maja – 23 czerwca 2016 r.

2.

 

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie   do szkoły ponadgimnazjalnej o     świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

24 czerwca 28 czerwca 2016r.

3.

 

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

18 lipca 2016r. godz. 12.00

4.

 

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia      w danym zawodzie w jednej szkole,w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 

 19 lipca 2016 r. – 20 lipca 2016 r.

5.

 

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata  albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

19 lipca 2016 r. - 25 lipca 2016r.

6.

 

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

26 lipca 2016 r.  godz. 12.00

 

 

   
© ALLROUNDER