Egzamin maturalny 2016

Szczegóły

   MATURA 2016

Terminy egzaminów maturalnych - część pisemna - Listy zdających

Terminy egzaminów maturalnych 2 - część ustna - Listy zdających

 


 

  MATURA 2015 - materiały archiwalne


Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego 
z języka polskiego w sesji wiosennej 2015 roku
w Zespole Szkół  Rolniczych w Namysłowie


Matura 2014 - informacje (wrzesień 2013)

Egzamin składa się z dwóch części:
1. Ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
2. Pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów OKE

   Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
   Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi deklarację przystąpienia do egzaminu. Wstępną do 30 września 2013. Ostateczną do 7 lutego 2014. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden jest egzaminatorem i pełni funkcję przewodniczącego. W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli zdającego oraz przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole.

Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole jest z innej szkoły. W skład zespołu nie mogą wchodzić wychowawcy zdających oraz nauczyciele danego przedmiotu. W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych przygotowuje CKE. Arkusze egzaminacyjne są jednakowe w całej Polsce.

   W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE 2 - 18 czerwca 2014.

   Wyniki egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej.
Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.
Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu „poprawkowego” z tego przedmiotu na tym samym poziomie, w sierpniu. 26 sierpnia 2014 pisemny 25-29 sierpnia 2014 ustne.

  Absolwent, który zdał maturę otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez OKE. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego zdający otrzymuje wynik 0%.
Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
-stwierdzenia, że zdający pracuje niesamodzielnie
-zdający wniósł do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjne
-zdający zakłóca przebieg egzaminu
-w trakcie sprawdzania pracy egzaminator stwierdził niesamodzielność pracy

Niezdanie egzaminu w części ustnej nie przerywa egzaminu maturalnego.
Nieprzystąpienie do któregokolwiek egzaminu z deklarowanego przedmiotu nie przerywa egzaminu (zdający przystępuje do kolejnych egzaminów we wcześniej ogłoszonych terminach). Niezdany egzamin można zdawać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu.
 
Matura 2014

Obowiązkowa część ustna:
Język polski
Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu

Obowiązkowa część pisemna (zdawane na poziomie podstawowym):
1.Język polski
2.Język obcy nowożytny
3.Matematyka
 Można wybrać dodatkowo do 6 przedmiotów
Dodatkowa
Część ustna: drugi język obcy
Część pisemna: dowolna (poziom podstawowy lub rozszerzony)
-język polski (rozszerzenie)
-język obcy – wybrany jako obowiązkowy (rozszerzenie)
-matematyka (rozszerzenie)
-biologia
-chemia
-fizyka i astronomia
-geografia
-historia
-wiedza o społeczeństwie
-wiedza o tańcu
-informatyka
-historia muzyki
-historia sztuki
-filozofia
-język obcy nowożytny wybrany jako dodatkowy w części ustnej
-język łaciński i kultura antyczna

Ważne terminy:
30 września – termin składania deklaracji
-wybór tematu z listy tematów na egzamin ustny z języka polskiego
-wybór przedmiotów dodatkowych na egzaminie (oraz poziom)
-wybór środowiska komputerowego (zdający informatykę)
7 lutego – termin składania do dyrektora szkoły deklaracji ostatecznych
-termin składania wniosku o dostosowanie warunków egzaminu wraz z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim
5 marca – ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych
-ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach
do 5 kwietnia – wykaz bibliografii
(niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego)
25 kwietnia – zakończenie roku szkolnego
do 25 kwietnia – ramowy plan prezentacji z języka polskiego
5 maja – rozpoczęcie matury
do 4 lipca – złożenie do dyrektora pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
26 sierpień – egzamin poprawkowy pisemny
 
Matura próbna:
(OPERON)
26 listopada 2013 – język polski
27 listopada 2013 – matematyka
28 listopada 2013 – język obcy
29 listopada 2013 – przedmioty do wyboru
 

 

 

 

   
© ALLROUNDER