Hubicka Urszula

Szczegóły

 

kl. I TK,     I TI a

Proszę powtórzyć wiadomości o komórce wykorzystując Podsumowanie str. 99-103 oraz pytania kontrolne Sprawdź, czy już umiesz!  str. 104- 105 podręcznika.

23.03.2020: tylko I TK i  I TIa : Komórka - utrwalenie.

W ramach utrwalenia wiadomości o komórce proszę o wykonanie pisemnego ZADANIA domowego i przesłanie do 30.03.2020 do 12.00  na mój adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Proszę odpowiedzi do zadań podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.

 

30.03.2020 temat: Kierunki przemian metabolicznych.

W oparciu o podręcznik T.4.1 str. 108- 111 proszę odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na następujące zagadnienia:

1. Czym jest metabolizm?

2. Podaj różnicę miedzy procesami katabolicznymi, a procesami anabolicznymi. 

3. Przedstaw budowę ATP i wykaż związek jego budowy z rolą biologiczną.

4. Jak jest różnica między szlakiem, a cyklem metabolicznym? 

Możesz wykorzystać FILM ATP.

 

 

kl.  I TR

Proszę powtórzyć wiadomości o komórce wykorzystując Podsumowanie str. 99-103 oraz pytania kontrolne Sprawdź, czy już umiesz!  str. 104- 105 podręcznika.

24.03.2020 Temat: Regulacja aktywności enzymów.

W oparciu o podręcznik T.4.3 str. 116- 121 odpowiedz pisemnie w zeszycie na następujące pytania:

1. Jak regulowane są reakcje enzymatyczne?

2. Co to są aktywatory i inhibitory?

3. Na czym polega ujemne sprzężenie zwrotne ?

4. Jak wpływa temperatura, pH i stężenie substratu na aktywność enzymów ? 

 

31.03.2020. Temat: Enzymy: utrwalenie wiadomości.

 

1. Wykonaj w zeszycie krzyżówkę z hasłem (rozwiązaniem krzyżówki): ENZYMY.

Hasła krzyżówki mają dotyczyć tylko enzymów. W znaczeniu wyrazów proszę uwzględnić jak najwięcej informacji dotyczących hasła.

2. Dla chętnych:wykonaj  DOŚWIADCZENIE. Zamiast szalki Petriego użyj dwóch talerzyków.

 Załącznik wklej do zeszytu. Zadnia sprawdzimy po powrocie do szkoły.

 

  

kl. ITA

Proszę powtórzyć wiadomości o komórce wykorzystując Podsumowanie str. 135 -141 oraz zadania powtórzeniowe str. 144- 146 podręcznika.

 23.03.2020: Komórka - utrwalenie.

W ramach utrwalenia wiadomości o komórce proszę o wykonanie pisemnego ZADANIA domowego i przesłanie do 30.03.2020 do 12.00  na mój adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Proszę odpowiedzi do zadań podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.

 

24.03.2020 Temat: Podstawowe zasady metabolizmu

Proszę w oparciu o podręcznik T.4.1 str. 148 - 152 odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na nastepujące polecenia:

1. Czym jest metabolizm?

2. Kierunki przemian metabolicznych: anabolizm i katabolizm (definicja + przykłady reakcji).

3. ATP- budowa z uzasadnieniem dlaczego ten związek jest uniwersalnym przenośnikiem energii.

4. sposoby powstawania ATP, czyli mechanizmy fosforylacji:

- fosforylacja substratowa

- chemiosmoza (fosforylacja oksydacyjna i fotosyntetyczna).

 Możesz wykorzystać FILM ATP.

 

30.03.2020 temat: Uniwersalne przenośniki elektronów i protonów.

W oparciu o podręcznik T.4.1 str. 153-154 proszę wykonać piesmnie w zeszycie polecenia:

1. Na czym polegają reakcje redoks (ulteniania-redukcji) ?

2. Wyjaśnij pojęcia: 

- reduktor, utlenienie

- utleniacz, redukcja

3. Przedstaw na schemacie równanie reakcji redoks.

4. Wymień uniwersalne przenośniki elektronów i protonów.

5. Wykonaj polecenie wg ZAŁACZNIKA.

6. Jaka jest różnica między szlakiem metabolicznym a cyklem metabolicznym.  

7. Wykonaj w podręczniku polecenie kontrolne nr 4 , str. 154.

 

31.03.2020. Temat: Kierunki przemian metabolicznych - utrwalenie.

 

W celu sprawdzenia zdobytych wiadomości na poprzednich lekcjach wykonaj  w zeszycie następujące ĆWICZENIA.

 

 

 

 

kl. ITFa

Proszę opracować temat T.3.6 str.95 Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy. 

1. Definicja: mitozy, mejozy i apoptozy. 

2. Wykonaj pisemnie polecenia kontrolne 1-3 ze str. 98 podręcznika.

 

27.03.2020, Temat: Powtórzenie wiadomości o komórce.

 Proszę powtórzyć wiadomości o komórce wykorzystując Podsumowanie str. 99 -103 oraz zadania powtórzeniowe str. 104- 106 podręcznika.

Na czerwono poprawiam strony, które wcześniej pomyłkowo wpisałam.

W ramach utrwalenia wiadomości o komórce proszę o wykonanie pisemnego ZADANIA domowego i przesłanie do 03.04.2020   na mój adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Proszę odpowiedzi do zadań podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.

 

 

kl.    I TAŻ,   I TI, (4-letnie)

 

Proszę opracować temat: Znaczenie badań nad DNA.

23.03.2020 , temat: Powtórzenie wiadomości z biotechnologii.

Proszę powtórzyć wiadomości z biotechnologii i inżynierii genetycznej wykorzystując podsumowanie oraz pytania kontrolne "Sprawdź, czy już umiesz!" zawarte w podręczniku.

 30.03.2020. Temat: Czym jest różnorodność biologiczna ?


Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania:

1. Czym jest bioróżnorodność ?

2. Wymień poziomy różnorodności biologicznej i podaj odpowiednie przykłady.

3. Od jakich czynników zależy rozmieszczenie gatunków na Ziemi ?

4. Które grupy systematyczne wykazuję największą różnorodność gatunkową, a które najmniejszą?

Wykorzystaj wiadomości zawarte w podręczniku. 

 

 

kl. II TA

Proszę opracować pisemnie w zeszycie temat 3 str. 160 podręcznika Tkanki roślinne.

1. Charakterystyka tkanek twórczych oraz stałych: okrywających, wzmacniających, przewodzących, miękiszowych i utworów wydzielniczych. 

Proszę uwzględnić budowę tkanek, rodzaje i występowanie. Można to zrobić w ujęciu tabelarycznym.

 

23.03.2020 Temat: Tkanki roślinne - utrwalenie.

W ramach utrwalenia wiadomości o tkankach proszę o wykonanie pisemnego zadania domowego i przesłania go na mój adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 27.03.2020 do godz. 10.00.:

1. Podaj 2 cechy różniące : 
a) skórkę i korek
b) epidermę i ryzodermę.
2. Jaką funkcję pełnią:
a) merystemy wierzchołkowe
b) merystemy boczne.
3. Jak dzielimy tkanki miękiszowe ze względu na budowę i pełnione funkcje?
4. Jaką funkcję pełnią:
a) kolenchyma
b) drewno
c) miodniki ?

Proszę odpowiedzi do zadań podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.

 27.03.2020,  Temat: Budowa i funkcje korzenia

 W oparciu o podręcznik T.4 str. 170 - 173 bardzo proszę o  zapoznanie się z informacjami dotyczacymi następujących zagadnień:

1. Główne funkcje korzenia

2. Budowa morfologiczna korzenia - strefy korzenia i ich funkcje.

3. Rodzaje systemów korzeniowych i przykłady ich występowania.

4. Budowa pierwotna korzenia.

5. Budowa wtórna korzenia.

6. Modyfikacje budowy i funkcji korzeni.

Proszę skorzystać z PREZENTACJI  lub wejdź na stronę .

 Sprawdź, czy już umiesz ŚPIEWAJĄCO ?

 

 30.03.2020. Temat: Budowa i funkcje łodygi.

Proszę o zapoznanie się z tematem T.5 str.174-177 z podręcznika i odpowiedzieć w zeszycie na następujące zagadnienia:

1. Główne funkcje łodygi

2. Rodzaje łodyg - zielne i zdrewniałe.

3. Budowa zewnętrzna łodygi.

4. Budowa anatomiczna łodygi - pierwotna (rośliny dwu- i -jednoliściennej) i wtórna.

5. Rodzaje wiązek przewodzących w łodydze i związek ich budowy z pełnioną funkcją.

6. Modyfikacje budowy łodygi z przykładami.

Można wykorzystać PREZENTACJĘ.

 

 

kl. II TŻ

Proszę opracować temat 2 str. 157 podręcznika Główne kierunki rozwoju roślin lądowych.


1. Cechy świadczące o pokrewieństwie roślin lądowych i zielenic.

2. Adaptacje roślin do życia na lądzie.

3. Ryniofity - pierwsze rośliny lądowe - charakterystyczne cechy budowy.

4. Teoria telomowa.

5. Grupy morfologiczno-rozwojowe roślin lądowych. 

 

23.03.2020 temat: Tkanki roślinne - twórcze, okrywające, miękiszowe.

Proszę w oparciu o podręcznik T.3 str.160-165 dokonać charakterystyki tkanek wymienionych w temacie w ujęciu tabelarycznym uwzględniając:

tkanka i jej rodzaje                                  budowa                                      występowanie.

 

30.03.2020. Tkanki roślinne - wzmacniające, przewodzące i wydzielnicze.

 

Proszę w oparciu o podręcznik T.3 str.166-169 dokonać charakterystyki tkanek wymienionych w temacie w ujęciu tabelarycznym uwzględniając:

 

tkanka i jej rodzaje                                  budowa                                      występowanie.

 

 kl. III TAK

Proszę opracować temat: Budowa i funkcje szkieletu  w oparciu o temat 1 str.88 i temat 3 str.94 podręcznika.

1. Część bierna i czynna aparatu ruchu.

2. Kości - budowa, kształty, funkcje.

3. Charakterystyka układu szkieletowego w postaci tabeli z uwzględnieniem:  

      Elementy układu szkieletowego                          -           budowa                         -                    rola.

 

23.03.2020  temat: Rodzaje połączeń kości

 Proszę opracować temat T.2 str. 91 uwzględniając:

1. Rodzaje połączeń kości (plus przykłady)

a) ścisłe: więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty

b) ruchome /stawy.

2. Budowa stawu i funkcje jego elementów .

3. Rodzaje stawów i ich przykłady.

4. Na podstawie dostępnych źródeł informacji wyjaśnij dlaczego stawy mogą ulegać sztywnieniu.

 

26.03.2020 Temat: Układ szkieletowy - utrwalenie.

W oparciu o przerobiony materiał nauczania proszę rozwiązać pisemnie ZADANIA do zeszytu przedmiotowego. Sprawdzimy je wspólnie, gdy spotkamy się w szkole.

 30.03.2020.Temat: Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego. (2 jednostki lekcyjne)


Proszę opracować temat z podręcznika  T.4 str. 100 - 108 według zagadnień:

1. Rodzaje tkanki mięśniowej

2. Budowa mięśni szkieletowych.

3. Sarkomer - jednostka strukturalna i funkcjonalna mięśni.

4. Klasyfikacje mięśni według:

 - ilości przyczepów

- położenia

-wykonywanej pracy - antagonizm mięśni

5. Źródła energii dla pracujących mięśni.

6. Praca mięśni: dynamiczna i statyczna.

7. Skurcz izometryczny i izotoniczny.

 

Można wykorzystać PREZENTACJĘ 1  i  PREZENTACJĘ 2.

 

 

kl. III TŻ 

Proszę opracować temat: Autotroficzne odżywianie się organizmów - fotosynteza roślin typu C3    str. 20 - 29 podręcznika.

1. Ogólne równanie fotosyntezy.

2. Budowa chloroplastów.

3. Barwniki aktywne w fotosyntezie.

4. Budowa i funkcje fostosystemów I i II.

5. Etapy fotosyntezy: zależna i niezależna od światła.

6. Przyczyny i skutki fotooddychania.

7. Rośliny typu C3 i C.

8. Znaczenie fotosyntezy.

 25.03.2020 temat: Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy.


W oparciu o podręcznik proszę opracować T.4 str. 30 - 34 według punktów:

1. Światło (swietlny punkt wysycenia, fotooksydacja chlorofilu, roslyny światło i ceniolubne, rozmoieszcenie chloroplastów w różnych warunkach świetlnych )

2. Dwutlenek węgla

3. Temperatura

4. Woda i sole mineralne.

 

26.03.2020 temat: Fotosynteza - utrwalenie.

W oparciu o przerobiony materiał proszę rozwiązać   zadania podsumowujące i proszę przesłać mi skan  (zdjecie) rozwiązanych zadań  na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 1.04.2020.

 Proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.

 


01.04.2020 temat: Przebieg chemosyntezy.

 W oparciu o podręcznik T.5 str.35-36 lub inne dostępne źródła proszę opracować zagadnienia:

1. Definicja chemosyntezy.

2. Etapy chemosyntezy.

3. Organizmy przeprowadzające chemosyntezę z przykładami reakcji utleniania związków mineralnych w pierwszym etapie tego procesu.

4. Jakie znaczenie ma chemosynteza?

5. Porównanie fotosyntezy i chemosyntezy  wg tabeli ze str. 36.

 

 

kl. IV TŻ,  IV TAK

Proszę opracować następujące tematy:

I. Rozwój myśli ewolucyjnej  T.1 str. 246-254 podręcznika

1. Pojęcia: ewolucjonizm, ewolucja.

2. Główne kierunki ewolucjonizmu i ich założenia: 

- kreacjonizm

- katastrofizm

- lamarkizm

- darwinizm.

II. Dowody ewolucji T.2 str. 255 - 266 podręcznika.

1. Dowody bezpośrednie + przykłady

- skamieniałości

- formy przejściowe

- relikty filogenetyczne (żywe skamieniałości).

2. Dowody pośrednie + przykłady

- narządy homologiczne i analogiczne

- konwergencja

- narządy szczątkowe i atawizmy

- dowody z zakresu embriologii i biogeografii

- podobieństwa biochemiczne organizmów.

III. Dobór naturalny - główny mechanizm ewolucji - T.3  str. 267 - 273.

1. Zmienność genetyczna jako podstawa ewolucji.

2. Rodzaje doboru naturalnego: stabilizujący, kierunkowy i rozrywający.

3. Dobór płciowy i krewniaczy.

4. Dobór naturalny a choroby genetyczne.

 

24.03.2020 Temat 1: Dowody ewolucji - utrwalenie wiadomości.

Proszę odpowiedzieć na pytania/zadania zawarte w ZAŁĄCZNIKU i odpowiedzi przesłać do 26.03.2020 na moja pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Proszę odpowiedzi do zadań podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.

 

24.03.2020 Temat 2: Ewolucja na poziomie populacji.

 Proszę w oparciu o podręcznik T.4 str.274-278 zapoznać się z wiadomościami i odpowiedzieć w zeszycie na następujące zagadnienia:

1. Wyjaśnij pojecie: stan równowagi genetycznej populacji (prawo Hard'ego- Weinberga) oraz wskaż warunki, które są konieczne do utrzymania tego stanu.

2. Wyjaśnij, na czym polega dryf genetyczny oraz podaj przekłady jego działania w przyrodzie.

3. Podaj 3 przykłady czynników, które mogą doprowadzić do wystąpienia efektu wąskiego gardła.

 

25.03.2020 temat: Powstawanie gatunków - specjacja.


W oparciu o podręcznik T.5 str. 279- 284 proszę opracować zagadnienia:

1. Biologiczna koncepcja gatunku.

2. Mechanizmy izolacji rozrodczej z przykładami.

a) izolacja prezygotyczna (siedliskowa, sezonowa, behawioralna, mechaniczna i gametyczna)

b) izolacja postzygotyczna.

3. Rodzaje specjacji - allopatryczna i sympatryczna.

 

Po opracowaniu tematu proszę rozwiązać pisemnie w zeszycie (nie przesyłać do mnie) zadania sprawdzające.

 

31.03.2020. Temat 1: Prawidłowości ewolucji. Koewolucja.

W oparciu o podręcznik T.6 str. 285 - 289 lub innych dostępnych źródeł bardzo proszę opracoawać temat wg zagadnień:

1. Pojęcia mikroewolucji i makroewolucji.

2. Prawidłowości ewolucji

a) tempo ewolucji - czynniki wpływające na jego nierównomierność 

b) kierunkowośc ewolucji z uwzglednieniem radiacji adaptacyjnej 

c) nieodwracalność ewolucji.

3. Koewolucja - rozwijanie interakcji międzygatunkowych.

4. Strategie życiowe organizmów.

 

01.04.2020. Temat : Historia życia na Ziemi. ( 2 godz. lekcyjne)

 

W oparciu o podręcznik str. 290- 299  proszę zapoznać się z treścią tematu T.7 i odpowiedzieć na następujące pytania i zagadnienia:

1. Co to jest biogeneza?

2. Określ warunki na Ziemi w początkowym okresie jej istnienia.

3. Na czym polega samorzutna synteza związków organicznych ?

4. Jak powstawały makrocząsteczki (białka i kwasy nukleinowe) ?

5. omów role RNA w powstawaniu życia na Ziemi?

6. Jak zmieniał się sposób odżywiania pierwszych organizmów jednokomórkowych?

7. W jaki sposób pojawienie się fotoautotrofów wpłynęło na zmianę warunków życia na Ziemi?

8. Jakie są główne założenia teorii endosymbiozy: jak powstawały mitochondria i chloroplasty?

9. Koncepcja powstania organizmu wielokomórkowego .

10. Przeanalizuj etapu rozwoju organizmów na Ziemi na podstawie tabeli Stratygraficznej.

Warto obejrzeć film Stworzenie Ziemi lub Jak powstała nasza Planeta-Stworzenie Ziemi 2011.

   
© ALLROUNDER