Informator 2017 - Technikum Obsługi Turystycznej

Szczegóły

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania działalności turystycznej;
  2. organizowania imprez i usług turystycznych;
  3. obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
  4. rozliczania imprez i usług turystycznych.

KWALIFIKACJE:

 TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych; 


 TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. 

Perspektywy zatrudnienia:

  • w firmach organizujących imprezy turystyczne
  • na stanowisku urzędnika administracji państwowej ds. organizacji i promocji turystyki
  • w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach wspierających rozwój turystyki
  • w obiektach bazy noclegowej 
  • własna działalność gospodarcza

KWALIFIKACJE - EFEKTY KSZTAŁCENIA:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
2) korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji;
3) dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów;
4) opracowuje programy imprez turystycznych;
5) sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
6) kalkuluje koszty usług turystycznych;
7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;
8) ustala ceny imprez i usług turystycznych;
9) sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.

2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych;
2) dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego;
3) zamawia usługi turystyczne;
4) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;
5) dokonuje rezerwacji usług on-line;
6) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
7) opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.

3. Realizacja imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
2) przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego;
3) planuje i organizuje czas wolny klientów;
4) obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów;
5) współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych;
6) obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne;
7) przestrzega zasad obsługi klienta;
8) sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych;
9) gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych;
10) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.


TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej
Uczeń:
1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;
2) udziela informacji turystycznej;
3) określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata;
4) korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
5) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
6) opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.

2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
Uczeń:
1) stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych;
2) stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;
3) rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych;
4) stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;
5) sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne;
6) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych;
7) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych
Uczeń:
1) rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców;
2) sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej;
3) przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych;
4) rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych;
5) prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych, przestrzegając zasad rachunkowości;
6) sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER