Informator 2019 - Technikum Fotografii i Multimediów

Szczegóły

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania planu zdjęciowego;
 2. rejestrowania obrazu;
 3. obróbki i publikowania obrazu;
 4. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
 5. wykonywania i publikowania projektów multimedialnych

KWALIFIKACJE:

 AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu; 


 AU.28. Realizacja projektów multimedialnych. 

Perspektywy zatrudnienia:

 •  laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe
 •  jako pracownik działu promocji w różnego typu firmach
 •  w wydawnictwach i drukarniach
 •  w przemyśle komputerowym i informatycznym
 •  w agencjach fotograficznych i reklamowych
 •  w telewizji i wytwórniach filmowych
 •  w laboratoriach naukowych, kryminalistycznych, medycznych, archiwach, muzeach
 •  w przemyśle optycznym i fotooptycznym

KWALIFIKACJE - EFEKTY KSZTAŁCENIA:

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych
Uczeń:
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
2) organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;
3) określa metody rejestracji obrazu;
4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
7) sporządza plan wykonywania prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu
Uczeń:
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;
2) posługuje się sprzętem fotograficznym;
3) stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu;
4) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
5) wykonuje zdjęcia plenerowe;
6) wykonuje zdjęcia studyjne;
7) wykonuje zdjęcia techniczne.

3. Obróbka i publikacja obrazu
Uczeń:
1) dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu;
2) wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik;
3) wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu;
4) dokonuje obróbki obrazu;
5) przygotowuje obrazy do publikacji;
6) drukuje obrazy;
7) publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) archiwizuje obrazy;
9) wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu.

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Uczeń:
1) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
2) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
3) tworzy obiekty grafiki rastrowej;
4) projektuje obiekty grafiki wektorowej;
5) tworzy obiekty animowane;
6) pozyskuje i edytuje materiały wideo;
7) pozyskuje i edytuje materiały dźwiękowe;
8) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
9) obsługuje skanery i drukarki 3D;
10) kataloguje materiały cyfrowe.

2. Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych
Uczeń:
1) dobiera narzędzia do tworzenia projektów multimedialnych;
2) przestrzega zasad tworzenia projektu multimedialnego;
3) tworzy kompozycję graficzną projektu multimedialnego;
4) projektuje prezentacje multimedialne;
5) dokonuje montażu plików graficznych, filmowych i dźwiękowych;
6) stosuje efekty specjalne w projektach multimedialnych;
7) projektuje fotokasty i galerie internetowe;
8) publikuje projekty multimedialne w oparciu o system zarządzania treścią;
9) publikuje projekty multimedialne w mediach cyfrowych.

 

 

 

   
© ALLROUNDER