Informator 2019 - Technikum Architektury Krajobrazu

Szczegóły

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
  2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
  3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
  4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

KWALIFIKACJE:

 RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury
krajobrazu; 


 RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu. 

Perspektywy zatrudnienia:

  •  w firmie projektującej i realizującej założenia ogrodowe
  • w mikrofirmie do pielęgnacji i konserwacji obiektów architektury krajobrazu lub terenów zieleni (ogrody, skwery, parki)
  • w instytucjach,  w których znajdują się tereny zieleni (osiedla mieszkaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe itp.).
  • jako florysta w kwiaciarni
  • przy rewaloryzacji i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych
  • w gminnych wydziałach architektury jako asystent projektanta

 

KWALIFIKACJE - EFEKTY KSZTAŁCENIA:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
Uczeń:
1) określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
2) określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
3) dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
5) dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
6) ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
7) przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
8) przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
9) przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.


2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Uczeń:
1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
2) przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
6) projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
7) planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
9) planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
10) dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
11) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
12) przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
13) wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
14) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
15) dobiera metody nawadniania roślin;
16) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
17) projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
Uczeń:
1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
7) wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.

 

   
© ALLROUNDER