Zasady rekrutacji 2017/2018

Szczegóły

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - pobierz

 


 ZASADY  REKRUTACJI

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie

 

 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do pierwszej klasy technikum i szkoły branżowej I - go stopnia ma każdy absolwent gimnazjum.
 1. O kolejności przyjęcia do technikum i szkoły branżowej I - go stopnia do wyczerpania wolnych miejsc decyduje uzyskana  liczba punktów wynikających z sumowania liczby punktów uzyskanych na egzaminie kompetencyjnym w gimnazjum oraz liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, biologii i obowiązkowego języka obcego.
 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z  zajęć edukacyjnych:
 •  celujący        – 20 pkt.
 • bardzo dobry      – 16 pkt.
 • dobry                   – 12 pkt.
 • dostateczny        –   8 pkt.
 • dopuszczający   –   2 pkt.
 1. Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać dodatkowe punkty:
 • a)    ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                 – 5 pkt.
 • b)    szczególne osiągnięcia                                                    – 13 pkt. (maksymalnie)
 • c)    osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej               –  2 pkt.
 1. Rekrutację prowadzi sekretariat uczniowski tel. 77 410 04 32.
 2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  można pobrać na stronie www.zsr.namyslow.pl lub w sekretariacie.

TERMINARZ REKRUTACJI 2018/2019

1.

 

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

28 maja – 22 czerwca 2018 r.

2.

 

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz                                        o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

22 czerwca – 26 czerwca 2018r.

3.

 

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

11 lipca 2018r. do godz. 12.00

4.

 

    Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia,

 o wyborze tej szkoły.

 

 11 lipca 2018 r. – 12 lipca 2018 r.

5.

 

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata  albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

11 lipca 2018 r. - 13 lipca 2018r.

6.

 

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

16 lipca 2018 r.  godz. 14.00

   
© ALLROUNDER