Informator 2019 - Technikum Reklamy

Szczegóły

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
  2. organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
  3. projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

KWALIFIKACJE:

 AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych; 


 AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. 

Perspektywy zatrudnienia:

  • agencje reklamowe
  • przedsiębiorstwa poligraficzne i drukarnie
  • media (prasa, radio, TV)
  • działy marketingu w różnych przedsiębiorstwach

KWALIFIKACJE - EFEKTY KSZTAŁCENIA:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
Uczeń:
1) korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
2) rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
3) stosuje narzędzia marketingu;
4) opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
5) stosuje metody kalkulacji cen;
6) opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
7) przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
Uczeń:
1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
2) identyfikuje typy klientów;
3) prowadzi rozmowę sprzedażową;
4) prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
5) prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
6) realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
7) negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych;
8) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych;
9) korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

1. Tworzenie przekazu reklamowego
Uczeń:
1) określa cele przekazu reklamowego;
2) dobiera narzędzia promocji;
3) pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
5) określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
6) przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
7) dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
8) dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
10) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie środków reklamowych
Uczeń:
1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
3) stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
4) stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
6) prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

3. Tworzenie planu medialnego
Uczeń:
1) ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
2) dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
3) dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
4) ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
5) sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
6) organizuje emisję reklamy w mediach;
7) sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
8) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie środków reklamowych
Uczeń:
1) planuje etapy produkcji środków reklamowych;
2) wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
3) sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
4) określa metody i techniki produkcji reklamy;
5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
8) przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
9) przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
10) prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczności reklamy
Uczeń:
1) opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
2) ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
3) określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
4) ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
5) prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
6) prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.

 

 

   
© ALLROUNDER