Ramowe plany nauczania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Przemysław Ziółkowski   
sobota, 25 lutego 2012 16:07

Minister Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Nowe przepisy pozwolą dyrektorom na bardziej elastyczne zarządzanie szkolnym planem zajęć.
Ramowe plany nauczania dostosowano do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI szkoły podstawowej i dla szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), której wdrażanie rozpocznie się 1 września 2012 r.

 


W rozporządzeniu, w przepisach określających ramowe plany nauczania dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, zrezygnowano z określenia tygodniowej liczby godzin, w trzyletnim (lub czteroletnim - w przypadku techników) okresie nauczania, przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Omawiane przepisy określają jedynie minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. To dyrektorzy będą decydować o tym, jak zajęcia te rozłożone zostaną w całym cyklu kształcenia. Podobnie jak dotychczas nowe rozporządzenie pozwala dyrektorowi na wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o przyznanie szkole dodatkowych godzin (do trzech tygodniowo na oddział) na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć dodatkowych.

 

Przyjęto również, że ramowe plany nauczania muszą określać minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym. Dotyczy to zarówno zajęć w oddziałach specjalnych, jak i w pozostałych oddziałach. Minimalna liczba godzin zajęć rewalidacyjnych nie będzie już zróżnicowana w zależności od typu szkoły. Przepisy dostosowano do nowych zasad przedłużania nauki uczniem niepełnosprawnym oraz uczniom szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Pozwalają na przedłużenie cyklu kształcenia o jeden rok, przy proporcjonalnym zwiększeniu liczby godzin zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmie rada pedagogiczna po uzgodnieniu z rodzicami ucznia i po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów, nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w danym typie szkoły.

Liczne zmiany wobec obowiązującego stanu prawnego nowe rozporządzenie wprowadzi w zakresie planów nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z nową podstawą programową w tych typach szkół (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym. Według omawianych przepisów uczeń liceum ogólnokształcącego będzie miał obowiązek wyboru od dwóch do czterech przedmiotów (słuchacz – dwóch przedmiotów) w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z nich musi być fizyka, historia, biologia, geografia lub chemia. W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, związanych z kształceniem w danym zawodzie. Określono również przypadki, w których uczeń zobowiązany będzie uczęszczać na przedmioty uzupełniając, tj. na: historię i społeczeństwo lub przyrodę.


Opracował: Przemysław Ziółkowski

Poprawiony: sobota, 25 lutego 2012 16:16
 

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!