Szkolenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan   
wtorek, 11 października 2011 21:06

Zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej PDF


 

SZKOLENIA W RAMACH  WEWNĄTRZSZKOLNEGO   DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

na rok szkolny2014/2015

(3 godz. dydaktyczne)

LP.

TEMATYKA

PROWADZĄCY

1.

Ewaluacja pracy placówki oświatowej

Anna

Dzierżan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Co wpływa na samopoczucie uczniów w szkole?

Prawa ucznia

Psychologiczne aspekty oceniania

Motywacja uczniów do nauki

Rola wychowawcy klasowego

Jak rozmawiać z rodzicami?

Współpraca nauczyciela z rodzicami

Procedury postępowania w sytuacjach  kryzysowych

Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów?

Jak radzić sobie ze stresem?

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Praca w szkolnym zespole zadaniowym

Metody i formy pracy z dzieckiem uzdolnionym

Teresa

Miś

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.


Dobre planowanie procesu kształcenia kluczem do pełnej realizacji podstawyprogramowej i jego monitorowania

Zadania nauczyciela wynikające ze zmiany podstawy programowej

Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej nauczyciela zgodnie z podstawą programową

Realizacja, monitorowanie i dokumentowanie podstawy programowej

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych

Praca zespołowa nauczycieli – pożądana forma pracy rady pedagogicznej

Dlaczego wiedza z zakresu neurodydaktyki jest niezbędna w procesie edukacyjnym?

Analiza podstawy programowej wstępem do planowania procesu kształcenia

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie uczniów najtrudniejszym zadaniem nauczyciela - oceniam czy stawiam oceny?

Wewnątrzszkolne ocenianie – rola oceny szkolnej jako wsparcia rozwoju ucznia

Rola oceny szkolnej w rozwoju uczniów

Indywidualizacja  procesu dydaktycznego

Wymagania Państwa wyznacznikiem pracy szkół/placówek – czyli jak czytać i rozumieć wymagania z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym?

Ewaluacja wewnętrzna – jak ją przeprowadzić?

Ewaluacja zewnętrzna – jak się do niej przygotować?

Ewaluacja wewnętrzna - wykorzystanie raportu

Wykorzystanie raportu  z ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki

Program nauczania – być autorem czy modyfikatorem

Opiniowanie i dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego (modyfikacja programów nauczania

Grażyna

Tetelmajer

36.

37.

38.


Wykorzystanie pakietu „Filmoteka Szkolna” w Gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Nowe technologie w nauczaniu

Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej (EWD) do analizy wyników egzaminów zewnętrznych

Iwona

Baldy

39.


Sztuka tworzenia dobrej współpracy z rodzicami drogą do sukcesu dziecka i satysfakcji zawodowej nauczyciela

Dorota

Błaszkiewicz

40.

41.

Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Multimedialne programy edukacyjne – czyli jak zachęcić dziecko do nauki?

Beata

Bryk

42.

Metody i formy pracy z uczniem

Dorota

Dymek

43.

Korelacja międzyprzedmiotowa w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

Agnieszka

Grabas

44.

45.

46.

Przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami

Hospitacja diagnozująca w praktyce szkolnej

ABC współpracy z rodzicami

Justyna

Gembara

47.

48.

WebQuest jako atrakcyjna odmiana metody projektów w nauczaniu na wszystkich poziomach

Jak wykorzystać Internet w nauczaniu?

Zofia

Gońda-Ciupa

49.

50.

Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela

Komunikacja interpersonalna

Małgorzata

Janik

51.

Nauczanie języka obcego uczniów z dysleksją

Patrycja Kozera

52.

Ocenianie kształtujące jako forma motywacji uczniów

Beata

Kwiatoń-Czernik

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Wychowanie i edukacja ucznia ze szczególnymi  potrzebami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością) w szkole

Edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Uczeń z ADHD – wychowywać czy leczyć?

Praca z uczniem trudnym i agresywnym

Współpraca z rodzicami (uczniów z niepełnosprawnościami)

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Aleksandra

Lignarska

59.

60.

61.

62.

63.

Czy „jakość” wg norm ISO to konieczność w pracy nauczycieli?

Projekt edukacyjny wstępem do samokształcenia się ucznia w szkole ponadgimnazjalnej.

Jak pracować metodą projektów?

Tworzenie programów nauczania

Kształcenie zawodowe w świetle przepisów prawa oświatowego

Halina

Maras-Pawliszyn

64.


Najczęstsze wady wymowy u dzieci w młodszym wieku szkolnym – ich przyczyny oraz sposoby wsparcia ucznia z problemami logopedycznymi

Joanna

Napierała

65.

66.

67.

68.

69.

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Jak zwiększyć koncentrację uczniów?

Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie?

Zapalniki motywacji – jak sprawić, aby uczniom się chciało, tak jak im się nie chce...?

Jak prowadzić lekcję, by sprzyjała uczeniu się uczniów?

Alina

Oczowińska

70.

Matematyczne origami w edukacji przedszkolnej

Piotr

Pawlikowski

71.

72.

73.

Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej

Jak analizować i wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych dla podnoszenia efektywności pracy nauczyciela i szkoły?

Ocenianie kształtujące – jak oceniać, aby uczyć skutecznie?

Joanna

Piłat

74.

Motywowanie uczniów do nauki

Anna Radłowska

75.

76.

77.

78.

79.

Elementy arteterapii w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Uczeń zdolny w klasie. Radość czy kłopot?

Symptomy trudności w uczeniu się matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Techniki zwiększające szybkość czytania

Gry i zabawy w zapobieganiu agresji

Maria

Rymarz

80.


81.

82.


Dokonywanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ocenianie opisowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym

Jak wspomagać rozwój umiejętności plastycznych dziecka? -  zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich szkół

Małgorzata

Ryszka

83.

84.

85.

86.

87.88.


Współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi

Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. gry terenowe, tańce animacyjne)

Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Budowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)

Usprawnianie orientacji przestrzennej oraz percepcji wzrokowej, słuchowej, węchowej i dotykowej uczniów z zaburzeniami tych funkcji ( zajęcia praktyczne – zestaw ćwiczeń)

Jak przeprowadzić zajęcia z emisji głosu na lekcji języka Polskiego lub dla kółka teatralnego?

Anna

Sękowska

89.

90.

91.

Techniki relaksacyjne

Jak radzić sobie ze stresem?

Jak być dobrym wychowawcą?

Mariola

Sitnik

92.

Jak przygotować się i prowadzić spotkania z rodzicami?

Elżbieta

Sowa

93.

94.

95.

96.

Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym, czyli wolontariat w szkole

Budowanie pozytywnego wizerunku przez ucznia

Dbam o swoją emeryturę

Wykorzystanie metody „7 umiejętności” na różnych przedmiotach

Elżbieta

Szaran

97.

98.

Jak pracować z uczniem zdolnym?

Jak oceniać, aby ocenianie przyniosło pożądane efekty pedagogiczne?

Iwona Szczepanowska

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedszkola w świetle nowej podstawy programowej

Jak napisać autorski program na bazie projektu?

Jak przygotować innowację pedagogiczną?

Sposoby pracy w zakresie przygotowania dziecka do pisania

Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Jak pracować metodą projektu?

Umowa jako regulator życia społecznego w grupie przedszkolnej

Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Jak budować dobry klimat w grupie przedszkolnej?

Twórczy nauczyciel i dziecko

Bajkoterapia jako jedna z metod i form pracy z dzieckiem

Metoda malowania 10 palcami
Aleksandra

Wośko

112.


113.


114.

Spójność zespołu nauczycielskiego w skutecznej profilaktyce i interwencjach wobec zachowań agresywnych na terenie szkoły

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Danuta

Woźniak-Ryńca

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.


Metoda projektu jako sposób na stymulowanie rozwoju ucznia, jego indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i potrzeb

Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach – praktyczne rozwiązania

Rola wychowawcy i nauczyciela w tworzeniu wizerunku szkoły

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem pomiaru dydaktycznego

Sposoby modyfikowania programów nauczania – praktyczne przykłady

Planowanie pracy nauczyciela  z uwzględnieniem podstawy programowej i programów nauczania

Matematyka nie musi być trudna - sposoby rozwijania umiejętności matematycznych w edukacji przedszkolnej i klas I – III

Możliwości i potrzeby uczniów - jak je rozpoznać i wykorzystać w procesie dydaktycznym

Sposoby indywidualizowania pracy z dziećmi w szkole i przedszkolu - przykładowe rozwiązania

Bogumiła

Zawadzka

124.

125.

126.


127.

Ochrona danych osobowych w szkole

Zarządzanie stresem

Trening kreatywności – rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów

Komunikacja w zespole

Przemysław Ziółkowski

128.

Województwo opolskie jako teren wycieczek szkolnych

Henryk

Zug

Termin szkolenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN-u. Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatne jest jedno szkolenie w roku, pozostałe szkolenia 15 zł od osoby lub 300 zł. Dla pozostałych szkół 20 zł od osoby lub 400 zł.

 

 

 

olenia należy uzgodnić z dyrektorem PODN. Dla szkół i placówek w porozumieniu  nieodpłatnie jedno szkolenie w semestrze, pozostałe szkolenia 10 zł od osoby lub 200 zł. Dla pozostałych szkół 15 zł od osoby lub 300 zł.

Poprawiony: poniedziałek, 18 sierpnia 2014 12:11
 

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!