Zakres działalności Drukuj
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
czwartek, 05 maja 2011 08:16

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku został utworzony uchwałą Rady Powiatu w Kluczborku Nr IX/62/2003
z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.


WARUNKI KORZYSTANIA Z OFERTY PODN W KLUCZBORKU

Projekt edukacyjny

Uczestnictwo nauczycieli ze szkół działających w porozumieniu na organizację doradztwa i doskonalenia

Pozostali nauczyciele

Szkolenia doskonalenia zawodowego

wg cennika w informatorze – kwota niższa

wg cennika
w informatorze – kwota wyższa

Szkolenia rad pedagogicznych

nieodpłatnie 1 szkolenie na rok;  pozostałe 15 zł
od osoby – lub 300 zł

20 zł od osoby lub 400 zł

Konferencje,
konsultacje zbiorowe

nieodpłatnie

20 zł od osoby

Konsultacje indywidualne

nieodpłatnie

20 zł od osoby

Konkursy

nieodpłatnie

60 zł od szkoły

Wpłaty za uczestnictwo w formach realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku należy dokonywać na konto Ośrodka:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie 96 8876 0009 0035 8635 2000 0002.

Opłatę za uczestnictwo w konferencjach, konsultacjach zbiorowych i indywidualnych można także uiszczać w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.


ZADANIA STATUTOWE OŚRODKA

 1. Badanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opracowanie diagnoz stanu kadry pedagogicznej we współpracy
  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym,
 2. Wspomaganie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 3. Przygotowanie i wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadzenie ich ewaluacji,
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki doskonalenia nauczycieli,
 5. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. Opieka metodyczna nad nowatorstwem pedagogicznym oraz innowacjami pedagogicznymi, wychowawczymi i profilaktycznymi
 7. Współpraca z zakładami kształcenia nauczycieli, szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami doskonalenia nauczycieli,
 8. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi,
 9. Inna działalność edukacyjna prowadzona na zlecenie zainteresowanych podmiotów.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku zaczął funkcjonowanie 1 lutego 2004 r. Organem prowadzącym Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku jest Powiat Kluczborski. Celem działalności Ośrodka jest wspomaganie podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez zorganizowane formy doskonalenia i dokształcania oraz doradztwo metodyczne. Działalność Ośrodka obejmuje swym zasięgiem Powiat Kluczborski oraz  może świadczyć  usługi  z  zakresu doskonalenia i doradztwa metodycznego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na zasadach ustalonych w porozumieniach zawartych przez Zarząd Powiatu  w Kluczborku z organami innych jednostek samorządu terytorialnego.

W chwili obecnej takie porozumienie zostało zawarte z Gminą Kluczbork, Gminą Wołczyn, Gminą Byczyna, Powiatem Namysłowskim, Gminą Praszka, Gminą Radłów, Gminą Rudniki, Gminą Gorzów Śląski, Powiatem Oleskim, Gminą Olesno, Gminą Lasowice Wielkie.

Zapraszamy do współpracy.


ZAKRES ZADAŃ DORADCY METODYCZNEGO

I. Zadania doradcy metodycznego obejmują zadania wspomagające
nauczycieli oraz rady pedagogiczne, w szczególności:

1. Planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego
w tym:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli,
 • udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
 • organizowanie konferencji metodycznych,
 • udział w organizowaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych.

2. Dobór i adaptacja lub tworzenie programów nauczania i materiałów dydaktycznych
w tym:

 • opracowanie lub współudział w opracowaniu materiałów metodycznych dla potrzeb nauczycieli,
 • wspieranie nauczycieli w doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania.

3. Rozwijanie umiejętności metodycznych w tym:

 • udostępnianie własnego warsztatu pracy poprzez prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, zajęć warsztatowych lub innych szkoleń,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i wspólne rozwiązywanie problemów metodycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • poszerzanie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności poprzez samokształcenie i udział
  w zorganizowanych formach doskonalenia.

4. Podejmowanie działań innowacyjnych w tym:

 • opracowanie nowatorskich rozwiązań programowych lub metodycznych,
 • inspirowanie i wspieranie nauczycieli w podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Rejestr zmian


Poprawiony: czwartek, 24 października 2013 10:11