top
logo

Logowanie
Zapytanie ofertowe KSIĄŻKI Luty 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
wtorek, 17 lutego 2015 11:40

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF

Zapytanie ofertowe DOC

Projekt umowy PDF

Projekt umowy DOC

Załącznik nr 1 w pliku Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 Szczegółowy  zakres zamówienia PDF

Załącznik nr 2 Szczegółowy  zakres zamówienia DOC

 


Kluczbork, dnia 17.02.2015r.

PODN.324.1.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

dotyczące ustalenia wartości zamówienia

na zakup książek w wersji papierowej oraz dostarczenie ich do Zamawiającego w ramach projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork

www.podnkluczbork.pl  tel./fax: 077 418 72 49

Godziny urzędowania pon. 7:45 – 16:30, wt.-pt. 7:45-15:45.

II. TRYB POSTĘPOWANIA:
2.1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.
2.2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), postępowanie poniżej 30 000 euro, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Sekcja 4 Zasada efektywnego zarządzania finansami. Zasada ta oznacza, że w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł. netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej. Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców.
2.3. Przedmiotowe zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty wysłane zostanie do potencjalnych Wykonawców oraz zostanie umieszczone na stronie Zamawiającego www.podnkluczbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych książek w wersji papierowej wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.2. Przedmiot zamówienia powinien być pozbawiony wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych.

3.3. Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do niniejszego zamówienia maksymalnie do 50% wartości oferty (umowy). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacji tj. sprzedaży wraz z dostawą wybranych pozycji książkowych opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem lub odrębną umową. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenia mu zamówienia uzupełniającego.

3.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia wybranych pozycji ale tylko w przypadku jeśli zaoferowana cena przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie na daną jednostkę.

3.5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

22110000-4 Drukowane książki.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Wykonawca składa Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz ze Szczegółowym zakresem zamówienia zawierającym ceny jednostkowe poszczególnych pozycji książkowych (załącznik nr 2).

Oferta powinna być:

- sformułowana w języku polskim w sposób czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do  przedmiotu Zapytania Ofertowego,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres emailowy

- podpisana czytelnie przez oferenta.

W łącznej cenie produktów wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane  z realizacją zamówienia, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa (np. koszty zapakowania, dostawy itp.).

Na ofertę składa się:

- formularz ofertowy (załącznik nr 1).

- szczegółowy zakres zamówienia (załącznik nr 2)

- kserokopia   odpisu z właściwego rejestru (EDG, KRS) - potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym  w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami firmowymi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę według załączonego wzoru Wykonawca można złożyć w jednej z  niżej wybranych form:

1) pisemnej osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7;  46-200 Kluczbork

2) pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) faksem na numer: 77 418 72 49.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2015r. do godz. 12:00. z dopiskiem „Oferta na zakup książek w 2015 roku ramach projektu”.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

VI. TERMIN DOSTAWY: Do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

VII. OSOBY DO KONTAKTU:

Marta Zamorowska tel. 608 621 964; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sylwia Janowska,  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

VIII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: cena 100 %.

1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium,  którym jest cena – 100%. Jako  najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba punktów przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego wzoru:

C =

C min

x 100 pkt

C o

gdzie:

C

- cena

C min

cena brutto oferty najtańszej

C o

cena brutto oferty ocenianej

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

IX.INFORMACJE OGÓLNE:

1. W przypadku gdy ustalenie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy którzy zgłoszą swoja ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania.

2. Złożona przez Wykonawcę oferta stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, jak również do niepodpisania umowy z żadnym z oferentów.

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, o czym poinformuje potencjalnych  Wykonawców oraz opublikuje informacje na stronie internetowej.

5. Zamawiający zastrzega możliwość nie dokonania zakupu, którejś z wymienionych w formularzu ofertowym pozycji, jednak tylko wówczas, gdy zaoferowana najkorzystniejsza cena przekroczyła zaplanowaną we wniosku o dofinansowanie  kwotę  na zakup książek dla danej jednostki.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1

2. Szczegółowy zakres zamówienia – zał. nr 2

3. Projekt umowy – zał. nr 3.

UWAGI KOŃCOWE


Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu zapłaty przysługującej Wykonawcy w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję Pośredniczącą.

cd. w pliku PDF

Poprawiony: wtorek, 26 maja 2015 09:20
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.