top
logo

Logowanie
Ogłoszenie o zamówieniu - catering 2 w ramach projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
środa, 01 października 2014 16:35

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.podnkluczbork.pl.


- ogłoszenie o zamówieniu CATERING ( w wersji PDF)
- SIWZ CATERING ( w wersji PDF)
- Zał. nr 1a do SIWZ 2014 - (w wersji PDF)
- Zał. nr 1 (formularz ofertowy) - w wersji edytowalnej np.doc.
- Zał. nr 2 - w wersji edytowalnej doc.
- Zał. nr 3 - w wersji edytowalnej doc.
- Zał. nr 4 - w wersji edytowalnej doc.
- Zał. nr 5 - w wersji PDF


Kluczbork: Catering 2 w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
Numer ogłoszenia: 324788 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 77 4187249, faks 77 4187249.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podnkluczbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Catering 2 w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu polegająca na sukcesywnym dostarczaniu posiłków w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2015r. do 48 instytucji tj. szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego zgodnie z zał. Nr 1 A do SIWZ, tj. 8 przedszkoli, 22 szkół podstawowych, 10 szkół gimnazjalnych oraz 8 szkół Ponadgimnazjalnych.W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE RODZAJE POSIŁKÓW. 1) POSIŁEK TYPU A: Porcja: kanapki (min 180 g/osobę) mięsne i jarskie ale nie mniej niż 3 sztuki na osobę na pieczywie pszennym i żytnim powinny zawierać co najmniej: ser żółty, szynkę, pomidor, sałata, masło, ewentualnie przyprawy, majonez, musztarda, ketchup, oliwa, sosy, dipy itp. 2) POSIŁEK TYPU B: Danie jarskie typu porcja ok. 350 g. pierogów ruskich / z kapustą i grzybami/z owocami/ ze szpinakiem / z serem; pizza mięsna/jarska z sosem. 3) POSIŁEK TYPU C: (danie gorące serwowane w przystosowanych do tego pojemnikach) Zestaw składający się z dania głównego, ciepłego dodatku do dania oraz surówki tj. - danie na gorąco: np. kotlet z kurczaka, rolada drobiowa z warzywami, pieczeń z karczku, kotlet devolaille, rolada wołowa, ryba w ilości łącznej co najmniej 150 g/os., - ciepły dodatek do dania na gorąco: np. kluski śląskie, ziemniaki, kopytka z ziołami, makaron, ryż /kasza z dodatkami, w ilości łącznej co najmniej 150 g/os., - surówki/sałatki do dań na gorąco: w ilości łącznej co najmniej 150 g/os. Ponadto: Woda mineralna niegazowana - 500ml./ sok owocowy o pojemności min. 330 ml, 4) POSIŁEK TYPU D: a) kawa rozpuszczalna (przy założeniu max. 2 porcji na 1 uczestnika na każde spotkanie). Kawa w opakowaniu o wadze max. 0,2 kg. np Nescafe Classic; Jacobs Gronat Gold. b) herbata ekspresowa (przy założeniu max.2 porcji na 1 uczestnika na każde spotkanie). Herbata w opakowaniu max. 100 torebek, torebki muszą posiadać sznurek np. LIPTON itp.. c) cukier w opakowaniu max. po 1 kg. d) śmietanka do kawy UHT 10% podawana w płynie w porcjowanych małych kubeczkach o wadze co najmniej 10 g każdy - pakowana po 10 szt. (na 1 porcję kawy - 2 kubeczki mleczka) W przypadku zadań od 1 - 4 posiłek typu D tj. (kawa w opakowaniu max 0,2 kg, herbata ekspresowa w opakowaniu max. 100 torebek, cukier pakowany max. 1 kg. oraz śmietanki do kawy 10g pakowane po 10 sztuk w ilości odpowiadającej w/w założeniom na 1 uczestnika spotkania) musi zostać dostarczony przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć w danej placówce określoną w zgłoszeniu złożonym do Wykonawcy, który złoży najkorzystniejsza ofertę. Natomiast w przypadku zadania 5 posiłek typu D należy dostarczyć do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. W zał. Nr 1 A do SIWZ przedstawiony został szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 zadań tj. Zadanie nr 1 -Catering dla gminy Kluczbork obejmuje - 1005 posiłków typu A; 255 posiłków typu B, 1330 posiłków typu C oraz 2590 posiłków typu D. Miejsca dowozu zostały wyszczególnione w zał. nr 1a; Zadanie nr 2 - Catering dla Gminy Wołczyn obejmuje: 113 posiłków typu A; 199 posiłków typu B, 370 posiłków typu C oraz 682 posiłki typu D. Miejsca dowozu zostały wyszczególnione w zał. nr 1a; Zadanie nr 3 - Catering dla Gminy Byczyna obejmuje: 258 posiłków typu A; 165 posiłków typu B, 251 posiłków typu C oraz 674 posiłki typu D. Miejsca dowozu zostały wyszczególnione w zał. nr 1a; Zadanie nr 4 - Catering dla Gminy Lasowice Wielkie obejmuje: 111 posiłków typu A; 75 posiłki typu B, 159 posiłków typu C oraz 345 posiłków typu D. Miejsca dowozu zostały wyszczególnione w zał. nr 1a; Zadanie nr 5 - Catering dla uczestników sieci obejmuje 432 posiłki typu A; 0 posiłków typu B i C oraz 432 posiłki typu D. Miejsca objęte dowozem: lokalizacja miasto Kluczbork (PODN, PPP) Z uwagi na możliwą zmianę liczby uczestników oraz długości trwania szkoleń/spotkań Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zmniejszenia zakładanej ilości posiłków w ramach każdego zadania. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przesunięć ilości posiłków między typem A, typem B, typem C i typem D. Podana liczba spotkań jest orientacyjna i służy jedynie do porównania ofert. Łączna liczba spotkań w danych wariantach i łącznie we wszystkich wariantach nie jest wiążąca, zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: a) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. c) sposobu i okresu fakturowania usług, tj. dopuszcza się zmianę terminu wystawienia rachunku/faktury pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego. d) zaistnieją inne zdarzenia pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian w przedmiocie zamówienia. e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawcą stroną w szczególności Instytucją Pośredniczącą. f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących POKL. g) Zmiany miejsca świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł z przyczyn losowych zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca świadczenia usługi. h) przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję Pośredniczącą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podnkluczbork.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zadanie realizowane w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kierownik zamawiającego

Anna Dzierżan - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

 

 

 

Poprawiony: środa, 01 października 2014 16:58
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.