top
logo

Logowanie
Ogłoszenie o zamówieniu - wybór asystenta managera PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
środa, 01 października 2014 16:08

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.podnkluczbork.pl


- ogłoszenie o zamówieniu Asystent ( w wersji PDF)

- SIWZ wybór asystenta managera ( w wersji PDF)

- Zał. nr 1 - w wersji edytowalnej doc.

- Zał. nr 2 - w wersji edytowalnej doc.

- Zał. nr 3 - w wersji edytowalnej doc.

- Zał. nr 4 - w wersji edytowalnej doc.

- Zał. nr 5 - w wersji edytowalnej doc.

- Zał. nr 6 - w wersji PDF


Kluczbork: Wybór asystenta managera w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego

Numer ogłoszenia: 324568 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku , ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 77 4187249, faks 77 4187249.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podnkluczbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór asystenta managera w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór asystenta managera projektu pn: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Rodzaj umowy: praca na umowę cywilno - prawną. Szacowana liczba godzin w miesiącu: 60 godz. natomiast w m-cu październik 2014r. - 30 godz. Łączna max. liczba godzin w okresie realizacji umowy wynosi 630 godz. Zadania asystenta managera projektu obejmują w szczególności: 1)Nadzór nad bazą danych Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 (PEFS); 2) Przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w projekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 3) Monitorowanie przepływu uczestników w Projekcie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 4) Współtworzenie sprawozdań wewnętrznych z realizacji projektu dla dyrektora PODN w Kluczborku, 5) Nadzór nad poziomem realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, 6) Współprowadzenie monitoringu finansowego (monitoring poziomu wykorzystania środków w poszczególnych pozycjach budżetowych, analiza wpływu transz), 7) Prowadzenie postępowań w ramach ustawy prawo zamówień publicznych oraz zapytań ofertowych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zasadą efektywnego zarządzania finansami jak również ustawą o finansach publicznych w tym opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sporządzanie umów, porozumiewanie się z wykonawcami w celu zaistnienia wątpliwości i zapytań do SIWZ w związku z realizacją projektu, 8) Udział w przygotowaniu wniosków o płatność we współpracy z managerem projektu; 9) Prowadzenie informacji i promocji projektu; 10)Bezpośrednie podleganie managerowi projektu. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31.12.2020r. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej karty pracy, o ile dotyczy patrz pkt. 3.13 SIWZ, która będzie przedkładana wraz z rachunkiem/fakturą w danym uzgodnionym okresie rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad wizualizacji określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r. oraz w Wytycznych w zakresie informacji i promocji określonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego a także w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 1) udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do wszystkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia; 2) przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. do dnia 31.12.2020r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacja projektu do PODN w Kluczborku; 3) zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po ustaniu zatrudnienia - wszelkich danych osobowych, do których wykonawca miał dostęp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4, 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą wykaz osób, zawierający co najmniej 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika Nr 4 do SIWZ osoba ta musi posiadać: a) wykształcenie wyższe, b) min. 2-letnie doświadczenie związane z realizacją postępowań o zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, c) znajomość obsługi Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla POKL (PEFS), umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office, Internetu, Generatora Wniosków Aplikacyjnych i Generatora wniosków Płatniczych); d) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: a)jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, b)terminu wykonania usług w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia, zwłaszcza jeżeli ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową umowa zostanie zawarta np. w połowie miesiąca wówczas liczba godzin do zrealizowania w miesiącu nie ulegnie zmianie. c)zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. W przypadku Wykonawcy np. gdy ze względu na dłuższą nieobecność osoby prowadzącej wskazanej w ofercie (macierzyństwo, choroba, itp. zdarzenia losowe) nie będzie możliwe prowadzenie przez nią funkcji wówczas osoba ta ulegnie zmianie na inną, która będzie musiała spełniać warunki udziału w postępowaniu; wówczas wynagrodzenie osoby dotychczas sprawującej daną funkcję zostanie wypłacone proporcjonalnie do ilości udokumentowanej liczby godzin. d)sposobu i okresu fakturowania usług, e)zaistnieją inne zdarzenia pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian w przedmiocie zamówienia. f)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawcą stroną w szczególności Instytucją Pośredniczącą. g)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących POKL.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podnkluczbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kierownik zamawiającego

Anna Dzierżan - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

 

 

Poprawiony: środa, 01 października 2014 17:03
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.