top
logo

Logowanie
Zapytanie ofertowe KSIĄŻKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
czwartek, 24 lipca 2014 00:00

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy DOC

Załącznik nr 1 a szczegółowy  zakres zamówienia

Załącznik nr 1 b szczegółowy  zakres zamówienia

Załącznik nr 1 c szczegółowy  zakres zamówienia

 


Kluczbork, dnia 24.07.2014r.

PODN.324.1.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

dotyczące ustalenia wartości zamówienia

na zakup książek w wersji papierowej oraz dostarczenie ich do Zamawiającego w ramach projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork

www.podnkluczbork.pl

tel./fax: 077 418 72 49

Godziny urzędowania pon. 7:45 – 16:30, wt.-pt. 7:45-15:45.

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

2.1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2.2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.),
postępowanie poniżej 30 000 euro, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Sekcja 4 Zasada efektywnego zarządzania finansami. Zasada ta oznacza, że w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł. netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej. Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców.

2.3. Przedmiotowe zapytanie wysłane zostanie do potencjalnych Wykonawców oraz zostanie umieszczone na stronie Zamawiającego www.podnkluczbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych książek w wersji papierowej wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a, 1b i 1c do niniejszego zapytania ofertowego.

3.2. Przedmiot zamówienia powinien być pozbawiony wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych bez ograniczeń co do ilości części na jakie 1 Wykonawca może składać ofertę.

3.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia wybranych pozycji ale tylko w przypadku jeśli zaoferowana cena przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie na daną jednostkę.

3.5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

22110000-4 Drukowane książki.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
W przypadku składania oferty tylko na jedną z części zamówienia Wykonawca składa wówczas Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z Szczegółowym zakresem zamówienia dla części, na którą składana jest oferta (odpowiednio 1a i/lub 1b i/lub 1c)

Oferta powinna być:

- sformułowana w języku polskim w sposób czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

- W łącznej cenie produktów wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa (np. koszty zapakowania, dostawy itp.).

Na ofertę składa się:

• Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

· szczegółowy zakres zamówienia stanowiący zał. nr 1a, 1b, 1c, w zależności od części, na którą składana jest oferta.

• kserokopia odpisu z właściwego rejestru (EDG, KRS) - potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym

w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami firmowymi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę według załączonego wzoru Wykonawca można złożyć w jednej z niżej wybranych form:

1) pisemnej osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork

2) pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) faksem na numer: 077 418 72 49.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2014r. do godz. 12:00.

z dopiskiem „Oferta na zakup książek w ramach projektu”.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

VI. TERMIN DOSTAWY: DO 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

VII. OSOBY DO KONTAKTU:

Marta Zamorowska tel. 791 651 615; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Anna Malejki tel. 880 083 272 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

VIII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: cena 100 %.

1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium, którym jest cena – 100%. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba punktów przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego wzoru:

 

C =

C min

x 100 pkt

C o

gdzie:

C

- cena

C min

cena brutto oferty najtańszej

C o

cena brutto oferty ocenianej

 

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

IX.INFORMACJE OGÓLNE:

1. W przypadku gdy ustalenie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy którzy zgłoszą swoja ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania.

2. Złożona przez Wykonawcę oferta stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie, jak również do niepodpisania umowy z żadnym z oferentów.

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, o czym poinformuje potencjalnych Wykonawców oraz opublikuje informacje na stronie internetowej.

5. Zamawiający zastrzega możliwość nie dokonania zakupu, którejś z wymienionych w formularzu ofertowym pozycji, jednak tylko wówczas, gdy zaoferowana najkorzystniejsza cena przekroczyła zaplanowaną we wniosku o dofinansowanie kwotę na zakup książek dla danej jednostki.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1 ogólny dla wszystkich części oraz

2. szczegółowy zakres zamówienia dotyczący I, II i III części zamówienia ( 1a , 1b i 1c).

UWAGI KOŃCOWE


Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę.
Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu zapłaty przysługującej Wykonawcy w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję Pośredniczącą.

Nr sprawy: PODN.324.1.2014

Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

Adres siedziby: ......................................................................................................

tel. …………………………………………………………………………….....…….……………………………………………….

REGON: …………………................………………………………………..…………………………………………………..

NIP: …………………………………....……………………………………………….………………………………………………..

Fax. na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................................................................................

Email: na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................................................................................

Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia składam ofertę na zakup i dostawę książek w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego część …………. [1] zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę łączną:

Cena brutto wynosi ……………………………………………………………………………….. zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT.

Szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia należy dokonać zgodnie
z załącznikiem nr 1a i/lub 1b, i/lub 1c.

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia (wyceniony w ofercie) określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1……[2] do zapytania ofertowego „Szczegółowy zakres zamówienia” odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oświadczamy, że w cenie brutto, na którą składam ofertę zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

4. Oświadczam, że akceptuje warunki płatności, wynoszące 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia wskazanym
w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Oświadczam, iż w przypadku gdy nasza oferta zostania wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o fakcie współfinansowania zakupu książek ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

……………………………………

……………………………………

miejscowość,data 

pieczęć i podpis Wykonawcy

 [1] Należy podać nr części na które składana jest oferta

[2] Należy podać nr części na które składana jest oferta

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 lipca 2014 09:30
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.