top
logo

Logowanie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
środa, 16 października 2013 18:03

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PODN.323.4.2013 

Kluczbork, dnia 15.10.2013r.

Do wykonawców postępowania

Nr PODN.323.4.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze PODN.323.4.2013 pod nazwą: Catering 1 w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego”.

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.), zawiadamia się, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą j.w. do realizacji zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza oferta z nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Firma Usługowo-Gastronomiczna SILVER Renata Walczak

ul. Podkowińskiego 7/2 46-200 Kluczbork

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ, zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny tj. uzyskała najwyższą ilość punktów -100 pkt. Oferta ta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

II. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena brutto

Liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium najniższa cena

1.

Firma Usługowo-Gastronomiczna SILVER Renata Walczak ul. Podkowińskiego 7/2 46-200 Kluczbork

52 998,20 zł.

100

2.

"Bona" Dariusz Dzwonnik ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

59 577,60 zł.

88,96

 

 

 

 

 

 

 

III. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zawiadamia się, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

IV. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

 

Poprawiony: środa, 16 października 2013 18:08
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.