top
logo

Logowanie
Zapytanie ofertowe PPW raport A PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
piątek, 04 października 2013 00:00

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe PDF

Formularz oferty PDF

Formularz oferty DOC

Projekt umowy PDF

Projekt umowy DOC


Kluczbork, dnia 4.10.2013r.

 

PODN.324.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

na wykonanie dzieła: opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania w powiecie kluczborskim oraz raportu końcowego z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie powiatu kluczborskiego
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork

http://podn.klucznet.pl

tel./fax: 077 418 72 49

Godziny urzędowania pon. 7:45 – 16:30, wt.-pt. 7:45-15:45.

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

2.1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest celem wykonania dzieła (opracowanie 2 powiatowych programów wspomagania oraz raportu)w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2.2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w oparciuoart. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)
w powiecie kluczborskim na każdy rok wdrażania RPW oraz raportu końcowego z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie powiatu kluczborskiego. Powiatowy Program Wspomagania to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu kluczborskiego w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego” zaś raport przedstawia informacje kto, jak, jakimi zasobami i gdzie – w jakich placówkach realizował PPW. Powiatowy Program Wspomagania (PPW) powinien zawierać:

1. wskazanie tematów (z uwzględnieniem podziału na typy szkół i przedszkoli) i harmonogramu

wdrażana rocznych planów wspomagania – które plany i w którym roku będą wdrażane
w poszczególnych typach szkół i przedszkoli;

2. wskazane tematów sieci wybranych przez powiat wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

3. źródło pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania w szkołach
i przedszkolach oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia wraz ze wskazaniem zakresu tematycznego wsparcia;

4. PPW powinien zostać opracowany w początkowej fazie realizacji projektu, po zakończeniu przeprowadzenia diagnozy przez SORE we wszystkich szkołach i przedszkolach, a więc po wskazaniu tematów ofert i przygotowaniu w oparciu o oferty doskonalenia rocznych planów wspomagania;

5. Szczegółową analizę posiadanych zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.).

3.2. Składowe wynagrodzenia, termin oddania dzieła:

- wynagrodzenie obejmuje opracowanie 2 Powiatowych Programów Wspomagania (I i II) po jednym na każdy rok szkolny oraz przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie powiatu kluczborskiego;

- Powiatowy Program Wsparcia oraz raport końcowy musi zostać przekazany Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach każdy;

- termin oddania dzieła dla Powiatowego Programu Wspomagania I do 30 listopada 2013 r.

- termin oddania dzieła dla Powiatowego Programu Wspomagania II do 30 listopada 2014 r.

- termin oddania dzieła dla raportu końcowego z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie powiatu kluczborskiego do 15 sierpnia 2015 r.

3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

79315000-5 Usługi badań społecznych

80521000-2Usługi opracowywania programów szkoleniowych

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne II stopnia,

2. Doświadczenie w zarządzaniu oświatą (min. 5 lata na stanowisku kierowniczym)

3. Doświadczenie zawodowe min. 10 lat na stanowisku nauczyciela

5. Doświadczenie w opracowaniu publikacji dotyczących np. koncepcji oświatowych, raportów

edukacyjnych (minimum 2 raporty),

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oferta zgodna z formularzem ofertowym,

2. CV,

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymaganie punktu IV.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- sformułowana w języku polskim w sposób czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę według załączonego wzoru Wykonawca można złożyć w jednej z wybranych form:

1) pisemnej osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork

2)pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub

3)faksem na numer: 077 418 72 49.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia11.10.2013 r. do godz. 13.00.

z dopiskiem „Oferta naopracowanie 2Powiatowych Programów Wspomagania w powiecie kluczborskim oraz raportu z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie powiatu kluczborskiego w projekcie”.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Z Wykonawcą/-ami którego /-ych oferta/-y okaże/-ą się najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: DO 30 DNI KALENDARZOWYCH OD DATY ZŁOŻENIA OFERTY.

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Anna Dzierżan tel./fax: 077 418 72 49 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Marta Zamorowska tel. 608 621 964 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

X. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: cena 100 %.

1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium, którym jest cena – 100%. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba punktów przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego wzoru:

 

C =

C min

x 100 pkt

C o

gdzie:

C

- cena

C min

cena brutto oferty najtańszej

C o

cena brutto oferty ocenianej

 

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

IX.INFORMACJE OGÓLNE:

Złożona przez Wykonawcę oferta stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Projekt umowy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 lipca 2014 09:30
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.