top
logo

Logowanie
Zapytanie ofertowe na wybór prelegenta podczas konferencji podsumowującej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
wtorek, 26 maja 2015 09:01

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść Zapytania ofertowego PDF
Projekt umowy PDF
Formularz oferty DOC

Kluczbork, dnia 26.05.2015 r.
PODN.324.2.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6
Na wykonanie usługi polegającej na wygłoszeniu podczas konferencji podsumowującej realizację projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego” prelekcji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
ul. Byczyńska 7; 46-200 Kluczbork
www.podnkluczbork.pl
tel./fax: 077 418 72 49
Godziny urzędowania pon. 7:45 – 16:30, wt.-pt. 7:45-15:45.
II. TRYB POSTĘPOWANIA:
2.1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest celem wyboru wykonawcy świadczącego usługę polegającą na wygłoszeniu podczas konferencji podsumowującej realizację projektu - prelekcji w ramach projektu pn: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu
kluczborskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu
oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
2.2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.), postępowanie poniżej 30 000 euro, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Sekcja 4 Zasada
efektywnego zarządzania finansami. Zasada ta oznacza, że w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł. netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej.

2.3. Przedmiotowe zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie Zamawiającego www.podnkluczbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wygłoszenie podczas konferencji podsumowującej realizację projektu
prelekcji w zakresie:
  1. „Nowa formuła systemu doskonalenia nauczycieli szansą na rozwój przedszkola, szkoły?”
  2. „Nauczyciele w sieciach współpracy i samokształcenia”
Prelekcja nr 1 powinna obejmować następujący zakres tematyczny, analizę, odpowiedzi na pytania:
1. czy nowa formuła doskonalenia nauczycieli jest szansą na wprowadzenie nowego podejścia, nowych
rozwiązań w pracy przedszkola, szkoły?
2. czy nowa formuła doskonalenia nauczycieli może przyczynić się do rozwoju przedszkola, szkoły?
3. czy potrzebny jest zmiana dotychczasowego systemu doskonalenia nauczycieli?
4. doskonalenia nauczycieli w innych krajach, wybór najlepszych praktyk;
Prelekcja nr 2 powinna obejmować następujący zakres tematyczny, analizę, odpowiedzi na pytania:
1. współpraca i samokształcenie nauczycieli poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych;
2. współpraca i samokształcenie nauczycieli, a sieć i sieciowanie;
3. zdobywanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w cyber świecie;
3.2. Składowe wynagrodzenia, termin oddania dzieła, Wymagania względem Wykonawcy:
a) wynagrodzenie obejmuje opracowanie i wygłoszenie prelekcji dla zakresu nr 1 i/lub zakresu nr 2 jak również przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na potrzeby prelekcji.
Prezentacja multimedialna będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca prześle prezentację multimedialną Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca po zrealizowaniu usługi zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe prezentacji.
b) prezentacja musi zostać przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 12 czerwca 2015 r.;
c) przewidywany czas prelekcji (prezentacji dzieła): od 40 minut do 60 minut. Przewidziane godziny prelekcji: pomiędzy : 10:00 – 14:00.
d) termin oddania dzieła do Zamawiającego celem jego zaakceptowania - 12 czerwca 2015 r.
e) termin prezentacji dzieła 15 czerwca 2015 r.
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania kierowane ze strony uczestników konferencji, poza czasem wyznaczonym na prelekcję określonym w podp. c).
cd. w pliku PDF
Poprawiony: wtorek, 26 maja 2015 09:26
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.