top
logo

Logowanie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa wynajmu sali wraz z usługą cateringu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
czwartek, 14 maja 2015 15:24

PODN.323.2.2015                                                                                                                  

Kluczbork, dnia 14.05.2015r.

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze PODN.323.2.2015 pod nazwą: Usługa wynajmu sali wraz z usługą cateringu w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego”.

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.), zawiadamia się, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą j.w. do realizacji zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza oferta z  nr  1 złożona przez Wykonawcę:

Wynajem Nieruchomości Własnych Waldemar Sowieja, Kuniów 101, 46-200 Kluczbork

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ, jest jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny tj. uzyskała najwyższą ilość punktów -100 pkt. Oferta ta jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

II. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Lp.

Nazwa  i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium najniższa cena

Łączna liczba punktów

1.

Wynajem Nieruchomości Własnych Waldemar Sowieja, Kuniów 101, 46-200 Kluczbork

100

100

 

 

 

 

 

III. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zawiadamia się, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

IV. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g cyt. na wstępie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Poprawiony: czwartek, 14 maja 2015 15:28
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.