top
logo

Logowanie
Ogłoszenie o zamówieniu - usługa wynajmu sali wraz z usługą cateringu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dzierżan tel,(77) 418-72-49, e-mail anna.dzierzan@gmail.com   
poniedziałek, 04 maja 2015 13:39

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.podnkluczbork.pl.


- ogłoszenie o zamówieniu (w wersji PDF)

- SIWZ ( w wersji PDF)

- Zał. nr 1 - w wersji edytowalnej doc.
- Zał. nr 2 - w wersji edytowalnej doc.
- Zał. nr 3 - w wersji edytowalnej doc.
- Zał. nr 4 - w wersji edytowalnej doc.
- Zał. nr 5 - w wersji PDF


Kluczbork: Usługa wynajmu sali wraz z usługą cateringu w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego
Numer ogłoszenia: 102264 - 2015; data zamieszczenia: 04.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku , ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 77 4187249, faks 77 4187249.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podnkluczbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wynajmu sali wraz z usługą cateringu w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu sali dla maksymalnie 250 osób wraz z usługą cateringu na potrzeby konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015r. Konferencja odbywać się będzie w godzinach od 10:00 do 14:00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach świadczonej usługi cateringowej wykonawca zapewni: 1) SERWIS KAWOWY dla uczestników serwowany podczas przerwy kawowej o godz. 11:30 - Ciasto (kołacz) w różnych smakach (z jabłkami, z makiem, serem) 2 kawałki każdy o gramaturze 100 gram na osobę; - Kawa/herbata 1-2 porcje na osobę 250 ml + cukier, mleko w mleczniku, cytryna; - Woda mineralna butelkowana gazowana i niegazowana w proporcji 50/50 (opakowanie plastikowe) - 0,5 l/osobę. 2) LUNCH dla uczestników serwowany o godz. - 13:30, Zakąski zimne: - sałatka jarzynowa - 100g/osobę; - sałatka Cezar - 100 g/osobę; - roladki z wędlin - 50 g/osobę; - roladki z sera - 50 g/osobę; - roladki z drobiu- 50 g /osobę; - tartinki - 4 szt. /osobę; - paszteciki 4 szt. /osobę; - zakąska na gorąco: bogacz lub boeufStrogonow - 150 g/osobę; - pieczywo 50 g/osobę; - owoce sezonowe. Cena oferty musi zawierać zapewnienie zastawy stołowej (filiżanki z uchwytem do napojów gorących, sztućce, talerze do serwowania ciasta oraz zakąsek) serwetki papierowe, obrus. Wymagania dla Wykonawcy: 1) W zakresie wyżywienia wykonawca zobowiązany jest: - do terminowego przygotowania i podawania posiłków; - do zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków; - do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego wyżywienia, urozmaiconych z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia. 2) W zakresie obiektu, sali konferencyjnej i obsługi technicznej Wykonawca zobowiązany jest: - zapewnić salę konferencyjną w obiekcie oddalonym max. 10 km od miasta Kluczbork z własnym parkingiem bądź w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu bądź innego terenu umożliwiającego zaparkowanie samochodów; - obiekt musi posiadać bezpłatną szatnię; - w obiekcie tym zaplecze sanitarne musi być dostosowane do liczby uczestników tj. osobne toalety dla mężczyzn i osobne dla kobiet - znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej; - sala konferencyjna musi być dostosowana do zgłoszonej liczby osób; - sala musi być klimatyzowana z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego; - sala musi posiadać miejsca siedzące dla uczestników konferencji w odpowiedniej ilości; - stół prezydialny z miejscami siedzącymi dla 5 osób, widoczny dla każdego uczestnika z każdego miejsca sali; - nagłośnienie zapewniające dobrą słyszalność z każdym punkcie sali, - dostęp do sieci Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), - projektor multimedialny oraz ekran do wyświetlania obrazu z projektora (obraz na ekranie widoczny dla każdego uczestnika z każdego miejsca sali). - Wykonawca zapewni co najmniej 1 osobę do obsługi technicznej w trakcie trwania konferencji, dostępną przynajmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konferencji. UWAGI: Liczba rzeczywistych uczestników konferencji może odbiegać od liczby podanej przez zamawiającego w granicach do 20 % In minus. Liczba uczestników korzystających z wyżywienia może odbiegać od liczby podanej przez zamawiającego w granicach do 20 % in minus. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznej liczbie uczestników najpóźniej na 3 dni przed planowana datą konferencji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest dołączyć oświadczenie według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest dołączyć oświadczenie według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest dołączyć oświadczenie według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest dołączyć oświadczenie według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o w celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest dołączyć oświadczenie według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: a)jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, b)zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. c)sposobu i okresu fakturowania usług, tj. dopuszcza się zmianę terminu wystawienia rachunku/faktury pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego. d)zaistnieją inne zdarzenia pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian w przedmiocie zamówienia. e)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawcą stroną w szczególności Instytucją Pośredniczącą. f)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących POKL. g)Zmiany daty konferencji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanej zmianie w wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. h)przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję Pośredniczącą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podnkluczbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 maja 2015 14:19
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla template black ecommerce web hosting Valid XHTML and CSS.